นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี


นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 

นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายชวพฤทธิ์ รักงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายต่อศักดิ์ จารุจินดา
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายสุพรรณ สะดวก
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 

 


นายอนุชา เชื้อเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายช่างกล


นางสาวจันทรา จัตุกูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมยุรี บรรณรงค์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา นาควงษ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนพพร เจียรกลาง
นายช่างเทคนิค
ชำนาญงาน

นายพรหมพร เชื้อกุลา
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ


 นางธัญยธรณ์  วิทยประพัฒน์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสมศรี กองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัทธนันท์ แม้นทิม
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ