นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานกาญจนบุรี


นายไชยวัฒน์ คุณวัฒนานนท์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

นายวัฒนศักดิ์ วงศ์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
 

นายณัฐธนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

นายชวพฤทธิ์ รักงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

นายต่อศักดิ์ จารุจินดา
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

นายสุพรรณ สะดวก
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

 

 


นายอนุชา เชื้อเล็ก
ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายช่างกล


นางสาวจันทรา จัตุกูล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางมยุรี บรรณรงค์
หัวหน้างานการเงินและบัญชี

นางกาญจนา นาควงษ์
หัวหน้าเจ้าหน้าที่งานพัสดุ

นายนพพร เจียรกลาง
นายช่างเทคนิค
ชำนาญงาน

นายพรหมพร เชื้อกุลา
วิศวกรชลประทานชำนาญการ


 นางธัญยธรณ์  วิทยประพัฒน์ 
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสมศรี กองแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัทธนันท์ แม้นทิม
วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ

นายชโยดม ดีประสิทธิ์
นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน