โครงการชลประทานกาญจนบุรี
  ข้อมูลในหน่วยงาน  
  เกี่ยวกับโครงการ  
  หน่วยงานในโครงการ 
  หน่วยเบิกจ่าย
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
  งานพัสดุและการคลัง
  โครงการ 
 
 

 
 
 
 
 

 Click here ดู แผนที่ GIS ใน จ.กาญจนบุรี

ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า

 
 
  ในเขต จังหวัดกาญจนบุรี

 


    ภาพกิจกรรม

      ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี
ร่วมด้วยเลขาธิการสำนักงาน กปร. , ผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่ 13 , สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ เข้ารวมพิธีบวงสรวงสักการะทวยเทพเทวาและ ถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำ ในบริเวณวัดทิพย์สุคนธาราม ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี


วันที่ 30 มกราคม 2556

            สำนักงาน กปร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้าง โครงการขยายอ่างเก็บน้ำ วัดทิพย์สุคนธาราม อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2555

            สำนักงาน กปร. ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี ตรวจเยี่ยมงานก่อสร้าง โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หมู่ 4 ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

วันที่ 26 ธันวาคม 2555

            สำนักชลประทานที่ 13 ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานกาญจนบุรี เข้าร่วมตรวจสภาพความพร้อมพื้นที่ ที่จะก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำตำบลหนองนกแก้ว ตำบลหนองประดู่ โดยมีผู้นำชุมชนและราษฎรในพื้นที่เข้าร่วมสำรวจไปพร้อมกัน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2555

            สำนักงาน กปร. และหน่วยงานในสำนักชลประทานที่ 13 โครงการชลปรทานกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และ ตรวจเยี่ยมความพร้อมสภาพพื้นที่ งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟฟ้าหนองโรง ตำบลหนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี

วันที่ 7 สิหาคม 2555

 

 
    ภาพกิจกรรม
สำนักงาน กปร. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ ติดตามผลงานการดำเนินงานตามที่ราษฎรตำบลสระลงเรือและชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.ห้วยกระเจาได้ยื่นถวายฎีกาขอความช่วยเหลือทางด้านการชลประทาน และติดตามผลการดำเนินการเพื่อดูความพร้อมของ โครงการฝายทดน้ำบ้านยางสูง
 

ประชุมสถานีสูบน้ำฯ ต.สระลงเรือ
ณ.ห้องแประชุม ร.ร.ห้วยกระเจาพิทยาคม


ประชุมประชาคม ชี้แจงเรื่องการจัดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ เดือนกันยายน 2554
 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ 9ทัพ1 และ 9ทัพ2
ณ.ห้องแประชุม อบต.ช่องสะเดา


 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ เขาช่องด่าน 1 และเขาช่องด่าน 2
ณ.ห้องแประชุม อบต.วังด้ง


 

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าฯ วังลาน 2 และบ้านช่องกระเหรี่ยง
ณ.ห้องแประชุม อบต.หนองหญ้า


ผู้ผลิตรายการ " พลังแห่งน้ำพระทัย พลังแห่งความยั่งยืน " ถ่ายทำกิจกรรมและบันทึกภาพโครงการพัฒนาลุ่มน้ำห้วยตะเพินอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการชลประทานเมื่องกาญจนบุรี - พนมทวนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.กาญจนบุรี วันที่ 16-17 มิ.ย. 2554
 

ฝายทดน้ำและระบบกระจายน้ำ
บ้านลานกร่าง


 

ฝายทดน้ำและระบบกระจายน้ำ
บ้านหนองแดง

 

โครงการเมืองกาญจนบุรี - พนมทวน
คลองส่งน้ำท่าล้อ - อู่ทอง    ภาพกิจกรรม
 

 พิธีมอบรางวัล โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำ โดยมี นายธีระ วงศ์สมุทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้มอบรางวัล

   

 ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี ร่วมวางศิลาฤกษ์ พระพุทธเมตตาประชาไทยไตรโลกนาถคันธาราฐอนุสรณ์ ร่วมด้วย นายชลิต ดำรงศักดิ์ อธิบดีกรมชลประทาน เจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ง ราษฎรผู้มีจิตศรัทธา
ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

   

 คณะอนุกรรมการการประกวดดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ระดับประเทศ เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแจง และร่วมให้คะแนนประเมินความพร้อมเข้าชิงในระดับประเทศ  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกียวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแจง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

   

 พิธีมอบรางวัลชมเชยระดับกรม  การคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี 2554 (กลุ่มบริหารการใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเทียน) โครงการชลประทานกาญจนบุรี สำนักชลประทานที่ 13

ณ ห้องประชุมสำนักชลประทานที่ 13

   

 ประชุมงานก่อสร้างระบบส่งน้ำและอาคารประกอบคลองท่าล้อ - อู่ทอง โครงการชลประทานเมืองกาญจนบุรี - พนมทวน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 2/2554

ณ ห้องประชุมโครงกาญชลประทานกาญจนบุร

   

 นายโอฬาร พิทักษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 4,5 และคณะอนุกรรมการการประกวดดำเนินงาน โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร ระดับเขต เยี่ยมชมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแจง พร้อมพบปะเกษตรกรผู้ใช้น้ำในชุมชนบ้านท่าแจง  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ โครงการชลประทานกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกียวข้องในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านท่าแจง ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

   
 ฯพณฯ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมตรี ร่วมด้วยสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เข้าร่วมประชุมจัดหาแหล่งน้ำ และสำรวจสภาพภูมิประเทศ บริเวณวัดทิพ์สุคนธาราม ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักชลประทานที่ 13 โครงการชลประทานกาญจนบุรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ณ วัดทิพย์สุคนธาราม ต.ดอนแสลบ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี
   
 

 สำนักงาน กปร. และหน่วยงานในสำนักชลประทานที่ 13 ร่วมเข้า ประชุมติดตามความก้าวหน้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตสำนักชลประทานที่ 13

ณ ห้องประชุมโครงกาญชลประทานกาญจนบุรี

   
 
 
   
ผู้อำนวยการโครงการ

นายสุพัฒน์ ศรีไพรวรรณ
ผู้อำนวยการ
โครงการชลประทานกาญจนบุรี


 
 
 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์