โครงการชลประทานกาญจนบุรี
  ข้อมูลในหน่วยงาน  
  เกี่ยวกับโครงการ  
  หน่วยงานในโครงการ 
  หน่วยเบิกจ่าย
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
  งานพัสดุและการคลัง
  โครงการ 
 
 
 

 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

โครงการชลประทานกาญจนบุรี

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการพระราชดำริ โครงการพิเศษ วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษา ประสานงานกับอพเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานว่งน้ำ ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมให้เกษตรกรมีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์