โครงการชลประทานกาญจนบุรี
  ข้อมูลในหน่วยงาน  
  เกี่ยวกับโครงการ  
  หน่วยงานในโครงการ 
  หน่วยเบิกจ่าย
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
  งานพัสดุและการคลัง
  โครงการ 
 
 
 

 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 

  อัตรากำลัง

                 ข้าราชการ มี 1 คน  คือ

                นายณัฐนนท์ วรกุลพัชรวัฒน์           ตำแหน่งวิศกรชลประทานชำนาญการ   ทำหน้าที่  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1

                ลูกจ้างประจำ มี 5 คน  คือ

                1.  นายประจวบ     น้ำใจตรง       ตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ส 1

                2.  นายพิสิษฐ์         สงวนศักดิ์      ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2

                3.  นายสมพงษ์      สุวรรณฉิม   ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ 2

                4.  นางนลินรัตน์     เหมือนทรัพย์        ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1

                5.  นายวันนา          วิลาข        ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1

                6.  นายสาทร          ศรีเมือง        ตำแหน่งพนักงานทั่วไป บ 1

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1  มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการขนาดเล็ก โครงการขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำรอ โครงการพิเศษ วางแผนงานพัฒนา แหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานกับอำเภอและเกษตรกร ในการ พิจารณาแก้ปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวกับงานส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึก อบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม บำรุงรักษา อาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 รับผิดชอบ 4 อำเภอ

1. อำเภอเมือง

2. อำเภอท่าม่วง

3. อำเภอด่านมะขามเตี้ย

4. อำเภอท่ามะกา

          หัวงานโครงการตั้งอยู่ที่บ้านท่าล้อ หมู่ที่ 1 ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พิกัด 47 PNR 619-461 ระวาง 4936 IV ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดกาญจนบุรี มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ พื้นที่เขต อ.พนททวน , อ.ห้วยกระเจา และ อ.อู่ทอง

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ อ.พนมทวน

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี

                                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

             ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่โครงการเป็นที่ราบสูง เป็นลอนลูกคลื่น อยู่นอกเขตชลประทาน มีสภาพแห้งแล้ง ลาดเทจากทาง ทิศเหนือไปทางทิศใต้ ความลาดชันขิงพื้นที่ประมาณ 2-5 %

             ลักษณะภูมิอากาศ              

                โดยทั่วไปจะอยู่ใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง ประมาณเดือนตุลาคม และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือระหว่างเดือนตุลาคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์ บางครั้ง จะมี ลมดีเปรสชั่นพัดมาจากทะเลจีนใต้ ทำให้มีฝนตกหนักในฤดูฝน อิทธิพลของลมมรสุมทั้งสองทำให้เกิดฤดู 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว

 การใช้ที่ดิน              

               ในพื้นที่ลุ่ม ใช้ประโยชน์พื้นที่โดยการปลูกข้าว ทำนาน้ำฝน ปกติจะทำนาปีละ 1 ครั้ง ในฤดูแล้งไม่มี การเกษตรปลูกเนื่องจากขาดน้ำ ส่วนในที่สูงจะปลูกพืชไร่ เช่นอ้อย มันสำปะหลัง

        แหล่งน้ำที่ก่อสร้างแล้ว

           1.  อ่างเก็บน้ำเหมืองแร่จรินทร์  ตั้งอยู่ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจรบุรี

         2.  อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำขาว  ตั้งอยู่  หมู่บ้านห้วยน้ำขาว ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

           3.  อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ง  ตั้งอยู่  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

           4.  อ่างเก็บน้ำพุม่วง  ตั้งอยู่  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร

           5.  อ่างเก็บน้ำตะเคียนงาม  ตั้งอยู่  หมู่บ้านตะเคียนงาม ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

           6.  อ่างเก็บน้ำพุน้ำร้อน  ตั้งอยู่  หมู่บ้านพุน้ำร้อน ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

           7.  อ่างเก็บน้ำเขาวง  ตั้งอยู่  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

           8.  อ่างเก็บน้ำลำทรายตอนบน  ตั้งอยู่  ตำบลบ้านเก่า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์