โครงการชลประทานกาญจนบุรี
  ข้อมูลในหน่วยงาน  
  เกี่ยวกับโครงการ  
  หน่วยงานในโครงการ 
  หน่วยเบิกจ่าย
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
  งานพัสดุและการคลัง
  โครงการ 
 
 
 

 
 


ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 

  อัตรากำลัง

         ข้าราชการ มี 1 คน  คือ

        นายชวพฤทธิ์ รักงาม  ตำแหน่งวิศวกรชลประทานชำนาญการ ทำหน้าที่ หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2

                  ลูกจ้างประจำ มี 1 คน  คือ

                1.  นายวิจิตร       จำปาสัก      ตำแหน่งพนักงานชลประทาน บ.1

หน้าที่ความรับผิดชอบ  

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแล การส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทาน ขนาดกลางที่มีอยู่ 1 แห่ง ประสานงานและช่วยเหลือทางด้านวิชาการของโครงการ ชลประทานขนาดเล็กกับองค์กรบริหารส่วนตำบล อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่ นอกเขตโครงการ ส่งน้ำและบำรุงรักษาประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหา ในส่วนที่ เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำ ให้แก่พื้นที่เพาะปลูก รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้ เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบท และ งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ

- งานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการส่งน้ำ การระบายน้ำ การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การป้องกันอุทกภัยแก่พื้นที่การเกษตรในเขต ความรับผิดชอบ ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร ในการใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้ง กลุ่มผู้ใช้น้ำ

- งานปฏิบัติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขป้องกันอุทกภัยในพื้นที่การเกษตรดำเนิน การปรับปรุง ระบบ ชลประทานปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

- งานซ่อมอซมและบำรุงรักษา มีหน้าที่เดี่ยวกับการวางแผนซ่อมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำและ อาคารต่างๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

ที่ตั้ง

                        ที่ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านนางคลอง ตำบลทุ่งกระบ่ำ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี ระวาง 4938III พิกัด 47 PNS 665-176 ห่างจากตัวอำเภอเลาขวัญ ประมาณ 20 กิโลเมตร ทางทิศตะวันตก และห่างจากจังหวัด กาญจนบุรี ประมาณ 100 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดกรุงเทพฯ ประมาณ 23 กิโลเมตร

อาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2  ครอบคลุมพื้นที่ส่งน่ำ 4 อำเภอ คือ อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา อำเภอเลาขวัญ และอำเภอบ่อพลอย มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ อำเภอด่านช้าง และอำเภอหนองหญ้าไซ (จังหวัดสุพรรณบุรี)

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ อำเภอห้วยกระเจา

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับอำเภอเดอนเจดีย์ และอำเภอทุ่งทอง (จังหวัดสุพรรณบุรี)

                                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ

ลักษณะภูมิประเทศ

              ลักษณะภูมิประเทศ สามารถจำแนกเป็นแต่ละอำเภอ ดังนี้

             อำเภอห้วยกระเจา มีพื้นที่ประมาณ 622 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 388,750 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกับเขาเตี่ยๆ และป่าละเมาะ อยู่นอกเขตชลประทานส่วนใหญ่ มีสภาพแห้งแล้ง การเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล ลาดเทจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยพื้นที่ราบมีระดับประมาณ +30 ม.(รทก.) พื้นที่ลาดชันมีระดับประมาณ +100 (รทก.) ความลาดชันของพื้นที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์

             อำเภอเลาขวัญ มีพื้นที่ประมาณ 831 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 519,562 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงสลับกันเป็นเนินเขาเตี้ยและป่าละเมาะ อยู่นอกเขตชลประทาน มีสภาพ แห้งแล้งการเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก ระดับ ความสูงพื้นที่ +40 ม. (รทก.) ถึงง +120 ม. (รทก.) ความลาดชันของพื้นที่ประมาณ 2-5 เปอร์เซ็นต์

             อำเภอบ่อพลอย มีพื้นที่ประมาณ 967 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 604,509 ไร่ สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูงอยู่ระหว่างภูเขา ทิศตะวันตกและทิศตะวันออกเป็นแนวเทือกเขาสูง บริเวณพื้นที่ราบติดห้วยละตะเพินที่ไหลผ่านกลางพื้นที่ ระดับความสูงของพื้นที่อยู่ระหว่าง +60 ม.(รทก.) ถึง +140 ม. (รทก.) ความลาดชันของพื้นที่ 5-7 เปอร์เซ็นต์

             อำเภอพนมทวน มีพื้นที่ประมาณ 523,917 ไร่ มีพื้นที่ขาดแคลนน้ำ มีสภาพเป็นที่ราบ ถึงที่ราบสูงสลับกับเป็นเขาเตี้ยๆ และป่าละเมาะ อยู่นอกเขตชลประทาน ส่วนใหญ่มีสภาพ แห้งแล้ง และเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล ลาดเทจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออก โดยพื้นที่ ราบมีระดับประมาณ +20 ม. (รทก.) พื้นที่ลาดชันมีระดับประมาณ +70 ม.(รทก.) ความลาดชัน ของพื้นที่ 2-5 เปอร์เซ็นต์

ลักษณะภูมิอากาศ              

                 ภูมิอากาศโดยทั่วไปมีสภาพภูมิอากาศร้อนและแห้งแล้ง


        พื้นที่นอกเขตชลประทานแม่กลองใหญ่ ใน 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา อำเภอ เลาขวัญ และอำเภอบ่อพลอย มีพื้นที่ 2,036,738 ไร่ พื้นที่การเกษตร 950,740 ไร่ พื้นที่ชลประทาน 4,919 ไร่ ดูแลฝายในลำตะเพินของอำเภอบ่อพลอย คือ
 

          1.  ฝายทดน้ำบ้านลานกร่าง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

           2. ฝายทดน้ำบ้านหนองแดง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี


           3. ฝายทดน้ำบ้านลำเหย ตำบลหลุมรัง อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

           4. ฝายทดน้ำบ้านหนองรี ตำบลหนองรี อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

           5. ฝายทดน้ำบ้านท่าแจง ตำบลหนองกุ่ม อำเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

           6. ฝายโครงการชลประทานขนาดเล็ก จำนวน 40 แห่ง ซึ่งได้ถ่ายโอนให้องค์กรบริหารส่วนตำบล

 

 
 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์