โครงการชลประทานกาญจนบุรี
  ข้อมูลในหน่วยงาน  
  เกี่ยวกับโครงการ  
  หน่วยงานในโครงการ 
  หน่วยเบิกจ่าย
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
  งานพัสดุและการคลัง
  โครงการ 
 
 
 

 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 

  อัตรากำลัง

                 ข้าราชการ มี 1 คน  คือ

                นายต่อศักดิ์ จารุจินดา           ตำแหน่งนายช่างชลประทานชำนาญงาน   ทำหน้าที่  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3

                  ลูกจ้างประจำ มี 1 คน  คือ

                1.  ศิริชัย บัวเกตุ                 ตำแหน่ง พรักงานชลประทาน บ.2

             หน้าที่ความรับผิดชอบ 

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดเล็ก  ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประสานงานกับอำเภอ และเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหา ในส่วนที่เกี่ยวกับ งานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับ บัญชามอบหมาย  ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ  

                งานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการส่งน้ำ  การระบายน้ำ  การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ การป้องกันอุทกภัยแก่พื้นที่การเกษตรในเขตความรับผิดชอบประสานงานกับ อำเภอ และเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำฝึกอบรมเกษตรกร  ให้มี ความรู้ เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  

         งานปฏิบัติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไข  ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร  ดำเนินการปรับปรุง ระบบชลประทาน  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

        งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบ ระบายน้ำ และอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ  

                มีพื้นที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 3 อำเภอ มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 7,472,388.25 ไร่ เป็นพื้นที่ชลประทาน 226.435 ไร่ ประกอบด้วยอำเภอต่างๆดังนี้

                1. อำเภอไทรโยค

                2. อำเภอทองผาภูมิ

                3. อำเภอสังขละบุรี

ที่ตั้ง

         ที่ทำการตั้งอยู่ที่หมู่ 12 ต.ปากแพรก  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี 

อาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานกาญจนบุรี ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอไทรโยค อำเภอทองผาภูมิ และสังขละบุรี มีอาณาเขตดังนี้

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า , จังหวัดตาก และ จังหวัดอุทันธานี

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ อำเภอเมืองกาญจนบุรี

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับ อำเภอศรีสวัสดิ์

                                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับ ประเทศสหภาพพม่า

 

 

 

 

 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์