โครงการชลประทานกาญจนบุรี
  ข้อมูลในหน่วยงาน  
  เกี่ยวกับโครงการ  
  หน่วยงานในโครงการ 
  หน่วยเบิกจ่าย
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
  งานพัสดุและการคลัง
  โครงการ 
 
 
 

 
 

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 

  อัตรากำลัง

                 ข้าราชการ มี 1 คน  คือ

                นายสุพรรณ    สะดวก            ตำแหน่งนายช่างชลประทานปฏิบัติงาน   ทำหน้าที่  หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

                  ลูกจ้างประจำ มี 5 คน  คือ

                1.  นายสำเนียง     เจษฏา       ตำแหน่งพนักงานส่งน้ำ

                2.  นายวินท์         เนียมตั้ง   ตำแหน่งช่างฝีมือสนามชั้น 3

                3.  นายบรรจง      บุญเกิด       ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย บ.2

                 พนักงานราชการ 1 คน  คือ

                1.  นายจิตรภาณุ ตั้งศักดิ์เจริญสุข       ตำแหน่งนายช่างชลประทาน

ลูกจ้างชั่วคราว  จะจ้างชั่วคราวได้เมื่อมีงบประมาณ  ซ่อมแซม  ปรับปรุง บำรุงรักษา และงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ได้แก่  งานขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

              ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลการ ส่งน้ำและบำรุงรักษา โครงการชลประทานขนาดกลางที่มีอยู่ 2 แห่ง โครงการชลประทานขนาดเล็ก  ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกร  ในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้าน  ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก  รวมทั้งดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี  และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย  ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ  แบ่งงานภายในออกเป็น 3 งาน คือ 

                งานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง  มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลการส่งน้ำ  การระบายน้ำ  การแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำ  การป้องกันอุทกภัยแก่พื้นที่การเกษตรในเขตความรับผิดชอบ  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการใช้น้ำชลประทานในการเพาะปลูก  ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ  ฝึกอบรมเกษตรกร  ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี 

         งานปฏิบัติการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไข  ป้องกันอุทกภัยในพื้นที่การเกษตร  ดำเนินการปรับปรุงระบบชลประทาน  ปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ

        งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา  มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ  ระบบระบายน้ำ และอาคารต่าง ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบ 

                ของเขตในปัจจุบันรับผิดชอบ   อำเภอศรีสวัสดิ์ พื้นที่  2,059,968.75   ไร่และอำเภอหนองปรือ  พื้นที่  313,893.75 ไร่  รวมทั้งสิ้น  2,373,826.50  ไร่

ที่ตั้ง

         ที่ทำการตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ต.สมเด็จเจริญ  อ.หนองปรือ  จ.กาญจนบุรี  ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดกาญจนบุรี  ประมาณ  110 กม.

อาณาเขตพื้นที่รับผิดชอบ

          ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4  เป็นส่วนหนึ่งของโครงการชลประทานกาญจนบุรี ติดกับจังหวัดสุพรรณบุรี  และอุทัยธานี  ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดกาญจนบุรี  มีเนื้อที่ประมาณ  2,373,863  ไร่  ครอบคลุมพื้นที่ อำเภอศรีสวัสดิ์ และ อำเภอหนองปรือ  มีอาณาเขต  ดังนี้

                                ทิศเหนือ                 ติดต่อกับ จังหวัดอุทัยธานี

                                ทิศใต้                       ติดต่อกับ อำเภอเมืองกาญจนบุรี และ อำเภอบ่อพลอย

                                ทิศตะวันออก          ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ และ จังหวัดสุพรรณบุรี

                                ทิศตะวันตก             ติดต่อกับอำเภอทองผาภูมิ และ อำเภอไทรโยค

ลักษณะภูมิประเทศ

                พื้นที่ของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 ในเขต อ.ศรีสวัสดิ์  มีเขื่อนขนาดใหญ่คือเขื่อนศรีนครินทร์  ส่วนใหญ่มีพื้นที่เป็นเขตน้ำท่วม  ราษฎรจะสูบน้ำจากเขื่อนศรีนครินทร์โดยตรง การพัฒนาแหล่งน้ำค่อนข้างลำบาก ( เพราะอยู่ในเขตอุทยาน ) จะมีภูเขากั้นระหว่าง อ.ศรีสวัสดิ์ กับ อ.หนองปรือ  ลาดเทของพื้นที่ปริมาณน้ำจะไหลลงสู่เขื่อนศรีนครินทร์อ.หนองปรือ อยู่ด้านฝั่งตะวันตกของภูเขา  ซึ่งกั้นระหว่าง  อ.ศรีสวัสดิ์ กับ อ.หนองปรือ และมีความลาดเท ระหว่างทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก  น้ำไหลลงลำตะเพินซึ่งเป็นต้นน้ำ

               ลักษณะพื้นที่ อ.หนองปรือ  อยู่หลังเขาเมื่อมีมรสุม  ตะวันตกเฉียงใต้ ฝนจะตกน้อยเนื่องจากเป็นจุดอับฝน บริเวณตอนเหนือ   เป็นพื้นที่   ลูกคลื่น   เป็นภูเขาเป็นหย่อม ๆ  พื้นที่ใต้จะเป็นที่ราบ  ประมาณ 30% ของพื้นที่  อ.หนองปรือ           

ลักษณะภูมิอากาศ              

                 มี 3 ฤดูเหมือนภาคกลางโดยทั่วไป  ฤดูร้อนจะมีอากาศร้อนจัด  ฤดูหนาวอากาศจะหนาวและแห้งแล้ง มีปริมาณฝนเฉลี่ย 1,014 ม.ม./ปี

               ฤดูร้อนอยู่ช่วง ก.พ. – ปลายเดือน พ.ค.

                         ฤดูฝนเริ่มปลายเดือน พ.ค. – ปลายเดือน พ.ย.

                         ฤดูหนาวเริ่มปลายเดือน พ.ย. – ปลายเดือน ม.ค.

 

การพัฒนาแหล่งน้ำในเขตฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 
         โครงการชลประทานขนาดกลาง
 

          1.  อ่างเก็บน้ำลำตะเพิน  ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  ตำบลองค์พระ  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ความจำ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร  สามารถส่งน้ำได้สูงสุด  35,000 ไร่

           2.  อ่างเก็บน้ำพุตะเคียน  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 8 ตำบลองค์พระ  อำเภอด่านช้าง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ความจุ 4 ล้านลูกบาศก์เมตร สามารถส่งน้ำได้สูงสุด  5,000 ไร่
โครงการชลประทานขนาดเล็ก

1.     โครงการชลประทานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

                1.1     อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ระวัง  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ความจุ  1.07  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ชลประทาน  3,060  ไร่

            1.2     อ่างเก็บน้ำห้วยหวาย  ตั้งอยู่  หมู่ที่ 3  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรี  ความจุ  0.333  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ชลประทาน  540  ไร่

            1.3     อ่างเก็บน้ำเขาพุช้างหมอบ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ  จังหวัดกาญจนบุรีความจุ  0.655  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ชลประทาน  1,160  ไร่

            1.4     อ่างเก็บน้ำห้วยพุช้างหมอบ    ตั้งอยู่  หมู่ที่ 2  ตำบลสมเด็จเจริญ  อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี  ความจำ  1.146  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่ชลประทาน  1,380  ไร่

 

2.     โครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก  ตามแผนพัฒนาจังหวัด

                ในเขต  อ. ศรีสวัสดิ์  คือ

1.    ฝายทดน้ำบ้านปลายนาสวน

2.   อ่างเก็บน้ำบ้านพุล่าง ความจำ  0.08  ล้านลูกบาศก์เมต

ในเขต  อ.  หนองปรือ  คือ

 1.        ฝายทดน้ำบ้านหนองใหญ่  พื้นที่รับประโยชน์  2,000  ไร่

2.        ฝายทดน้ำบ้านหนองปรือ  พื้นที่รับประโยชน์  1,000  ไร่

3.        ฝายทดน้ำบ้านหนองไม้เอื้อย  พื้นที่รับประโยชน์  1,700  ไร่

4.        อ่างเก็บน้ำบ้านหนองผักแว่น  ความจุ  0.151  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์ 1,000  ไร่

5.        อ่างเก็บน้ำห้วยยาง  ความจุ  0.592  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์  2,031  ไร่

6.        อ่างเก็บน้ำห้วยหวาย  ความจุ  0.375  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์  2,000  ไร่

7.        อ่างเก็บน้ำบ้านวังยาง  ความจุ  0.495  ล้านลูกบาศก์เมตร  พื้นที่รับประโยชน์  2,000  ไร่

 

โครงการชลประทานกาญจนบุรี เลขที่ 7 หมู่ 12 ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71100   โทร.0-34-564-386 โทรสาร.0-34-564-387
สำนักชลประทานที่ 13 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์