รายละเอียดสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์
โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
ลำ โครงการ ปีที่ สถานที่ตั้ง แหล่งน้ำ พื้นที่ (ไร่) ลักษณะ หมายเหตุ
ดับ จัดตั้ง ส่งน้ำ ตำบล อำเภอ/กิ่งอำเภอ โครงการ ส่งน้ำ โครงการ
ที่  
1 บ้านสิงห์สะอาด 2523 2526 สหัสขันธ์ สหัสขันธ์ อ่างฯลำปาว        2,500      1,340  ขนาดใหญ่   
2 บ้านโนนภักดี 2523 2525 นาเชือก ยางตลาด อ่างฯลำปาว        3,600      2,860  ขนาดใหญ่   
3 บ้านเหล่าอ้อย-ด่านใต้ 2524 2526 เหล่าอ้อย ร่องคำ ลำน้ำปาว        4,400      3,000  ขนาดใหญ่   
4 บ้านโคกล่าม 2524 2525 ดงลิง กมลาไสย ลำน้ำปาว        3,600      2,620  ขนาดใหญ่   
5 บ้านคำคา 2525 2527 โนนศิลา สหัสขันธ์ อ่างฯลำปาว        3,000      2,430  ขนาดใหญ่   
6 บ้านหนองไผ่ 2526 2530 เสาเล้า หนองกุงศรี อ่างฯลำปาว        3,500      1,620  ขนาดใหญ่   
7 บ้านหนองแสง 2526 2530 สำราญใต้ สามชัย อ่างฯลำปาว        3,000      1,600  ขนาดใหญ่   
8 บ้านโคกสำราญ 2526 2530 สำราญใต้ สามชัย อ่างฯลำปาว        4,000      1,490  ขนาดใหญ่   
9 บ้านท่านาจาน 2526 2530 คำสร้างเที่ยง สามชัย อ่างฯลำปาว        3,800      1,890  ขนาดใหญ่   
10 บ้านโนนชัย 2527 2530 โคกสะอาด ฆ้องชัย ลำน้ำชี        4,000      1,400  ขนาดใหญ่   
11 บ้านกระยอม 2527 2530 เหล่าอ้อย ร่องคำ ลำน้ำปาว        4,000      1,460  ขนาดใหญ่   
12 บ้านโคกศรี-สีถาน 2528 2530 ดงลิง กมลาไสย ลำน้ำปาว        4,500      1,600  ขนาดใหญ่   
13 บ้านเชียงสา 2530 2532 บัวบาน ยางตลาด ลำน้ำปาว        2,700      1,000  ขนาดใหญ่   
14 บ้านโนนสวาง 2531 2532 หลักเมือง กมลาไสย ลำน้ำปาว        1,000      1,000  ขนาดใหญ่   
15 บ้านในเมือง 2532 2534 หลักเมือง กมลาไสย ลำน้ำปาว        3,000      1,430  ขนาดใหญ่   
16 บ้านน้ำจั้น 2532 2536 กมลาไสย กมลาไสย ลำน้ำปาว        3,300      1,650  ขนาดใหญ่   
17 บ้านโคกล่ามเหนือ 2532 2534 ดงลิง กมลาไสย ลำน้ำปาว           800         800  ขนาดใหญ่   
18 บ้านโพนงาม 2533 2535 โพนงาม กมลาไสย อ่างฯเลิงเปลือย        4,500      2,700  ขนาดใหญ่   
19 บ้านโคกล่าม (2) 2533 2534 ดงลิง กมลาไสย ลำน้ำปาว        1,900      1,210  ขนาดใหญ่   
20 บ้านกุดฝั่งแดง 2533 2535 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ลำน้ำยัง        1,400      1,400  ฤดูฝน   
21 บ้านโนนสมบรูณ์ 2533 2535 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ อ่างฯลำปาว        2,300      1,220  ขนาดใหญ่   
22 บ้านโคกกลางเหนือ 2534 2540 หัวหิน ห้วยเม็ก อ่างฯลำปาว        2,900      2,000  ขนาดใหญ่   
23 บ้านโนนแดง 2534 2535 ลำชี ฆ้องชัย ลำน้ำชี        1,500      1,500  ขนาดเล็ก   
24 บ้านด่านใต้ 2534 2535 เหล่าอ้อย ร่องคำ ลำน้ำปาว        1,500      1,500  ฤดูฝน   
25 บ้านหนองคล้า 2535 2537 ลำชี ฆ้องชัย ลำน้ำชี        1,200      1,200  ขนาดเล็ก   
26 บ้านสมสะอาด 2535 2538 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ลำน้ำยัง        1,500      1,500  ฤดูฝน   
27 บ้านหนองบัวทอง 2535 2537 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ลำน้ำยัง        1,800      1,800  ฤดูฝน   
28 บ้านโนนวิเศษ 2535 2538 โนนบุรี สหัสขันธ์ อ่างฯลำปาว        1,200      1,200  ขนาดเล็ก   
29 บ้านเหล่าหลวง 2535  - ภูดิน เมือง อ่างฯลำปาว        1,700   -   ขนาดเล็ก   
30 บ้านป่ากล้วย 2537 2538 ลำปาว เมือง อ่างฯลำปาว        1,800      1,500  ขนาดเล็ก   
31 บ้านนาเรียง 2537 2539 สามัคคี ร่องคำ อ่างฯเลิงเปลือย        1,500      1,500  ฤดูฝน   
32 บ้านเหล่าแดง 2537 2539 ลำชี ฆ้องชัย ลำน้ำชี        1,500      1,000  ฤดูฝน   
33 บ้านคุ้มใต้ 2537 2538 หลักเมือง กมลาไสย ลำน้ำปาว        1,500      1,500  ฤดูฝน   
34 บ้านขอนแก่น 2537 2544 กุงเก่า ท่าคันโท อ่างฯลำปาว        1,500      1,500  ฤดูฝน   
35 บ้านจอมทอง 2537 2539 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ลำน้ำยัง        1,500      1,500  ฤดูฝน   
36 บ้านวังหิน 2538 2539 กมลาไสย กมลาไสย ลำน้ำปาว        2,000      1,500  ฤดูฝน   
37 บ้านดงเมือง 2538 2540 สามัคคี ร่องคำ ลำน้ำปาว        3,000      2,000  ฤดูฝน   
38 บ้านยางอุ้ม 2538 2541 ยางอุ้ม ท่าคันโท อ่างฯลำปาว           500         500  ฤดูฝน   
39 บ้านดอนหัน 2538 2540 โพนงาม กมลาไสย ลำน้ำปาว        1,500      1,000  ฤดูฝน   
40 บ้านท่ากลาง 2539 2541 เจ้าท่า กมลาไสย ลำน้ำชี        1,500      1,500  ฤดูฝน   
41 บ้านกระยอม (2) 2539 2541 เหล่าอ้อย ร่องคำ ลำน้ำปาว        1,500      1,500  ฤดูฝน   
42 บ้านท่าช้าง 2540 2542 สำราญใต้ สามชัย อ่างฯลำปาว        1,700      1,000  ฤดูฝน   
43 บ้านหนองแสง 2540 2542 เขาพระนอน ยางตลาด อ่างฯลำปาว        2,540      1,500  ฤดูฝน   
44 บ้านคำกั้ง 2540 2541 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ หนองแจนแลน        1,700      1,700  ฤดูฝน   
45 บ้านหนองกุงใหญ่ 2542 2543 สำราญ สามชัย ลำพันชาติ           800         800  ฤดูฝน   
46 บ้านธนบุรี 2543  - โพนงาม กมลาไสย ลำน้ำปาว        1,500   -   ฤดูฝน   
47 บ้านกุดแห่ 2543  - สำราญใต้ สามชัย อ่างฯลำปาว        1,500   -   ฤดูฝน   
48 บ้านนาเรียง (2) 2544 2545 สามัคคี ร่องคำ อ่างฯเลิงเปลือย        1,500      1,500  ฤดูฝน   
49 บ้านท่าเรือดงน้อย 2544 2545 ภูสิงห์ สหัสขันธ์ อ่างฯลำปาว        1,500      1,500  ฤดูฝน   
50 บ้านกุดฝั่งแดง (2) 2544 2545 เหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ ลำน้ำยัง        1,500      1,500  ฤดูฝน   
51 บ้านผึ้ง 2545 2545 ใคร่นุ่น ห้วยเม็ก ลำน้ำยัง        1,500      1,500  ฤดูฝน   
52 บ้านหนองบัวทอง (2) 2545 2545 สมสะอาด กุฉินารายณ์ ลำน้ำยัง        1,500      1,500  ฤดูฝน   
                     
            รวม    114,640    75,420