โครงการชลประทานกาฬสินธุ์

  1.ประวัติโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
    ประมาณปี 2492 ซึ่งในสมัยนั้นยังมีการแบ่งส่วนราชการเป็นโครงการชลประทานภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ขึ้นอยู่กับเขต 3 จังหวัดมหาสารคาม โดยมีฐานะเป็น "หมวดก่อสร้าง " เนื่องจากในระหว่างนั้นอยู่ในระยะเวลาของการก่อสร้างอ่างฯขนาดกลางมีการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดกลางขึ้นหลายแห่งในจังหวัดกาฬสินธุ์
ต่อมาเมื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ เริ่มมีจำนวนลดน้อยลง "หมวดก่อสร้างกาฬสินธุ์" จึงได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบไปเป็นโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามีชื่อว่า "โครงการอ่างเก็บน้ำ จ.กาฬสินธุ์ " โดยสังกัดอยู่กับเขต 3 จังหวัดมหาสารคาม ตามเดิมและเริ่มบริหารงานในเรื่องการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประมาณ ปี 2506
  ปี 2522 โครงการอ่างเก็บน้ำ จ.กาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น " โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์"
  ปี 2527 โครงการชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งหนึ่งเป็น
" โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ " และใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน


  2. ที่ตั้งโครงการชลประทานกาฬสินธุ์
      โครงการชลประทานกาฬสินธุ์ ตั้งอยู่เลขที่ 70 บ้านโคกสำราญ ตำบลหนองกุง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวเมืองกาฬสินธุ์ประมาณ 6 กิโลเมตร


  3. หน้าที่ความรับผิดชอบ
    โครงการชลประทานกาฬสินธุ์มีหน้าที่และรับผิดชอบพื้นที่ครอบคลุมในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้งหมดยกเว้นพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว ประกอบด้วยงานต่างๆ ดังนี้
      3.1 ประสานงานกับส่วนราชการอื่น ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการชลประทานการเพิ่มผลผลิตการเกษตรชลประทาน และการจัดรูปที่ดิน เป็นต้น
      3.2 พิจารณาเบื้องต้นในการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบเพื่อการเกษตร การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว เป็นต้น
      3.3 ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการชลประทาน ในด้านวิชาการซึ่งอยู่ในขอบเขตและนโยบายของกรมชลประทาน
      3.4 ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
      3.5 เป็นเจ้าพนักงานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พ.ศ. 2485
      3.6 รับผิดชอบงานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องโครงการชลประทานขนาดเล็ก รวมทั้งบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำขนาดเล็ก ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารการใช้น้ำและการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ ขนาดเล็ก พ.ศ. 2525
      3.7 รับผิดชอบควบคุมงานฝากของกองอื่นที่ได้รับมอบหมาย เช่น งานสูบน้ำ งานศูนย์-บริการเกษตรกรเคลื่อนที่
      3.8 รับผิดชอบควบคุมงานส่งน้ำ งานระบายน้ำ บรรเทาอุทกภัยเก็บกักน้ำการป้องกันน้ำเค็มการจัดสรรน้ำ เพื่อการเพาะปลูกในเขตโครงการชลประทานขนาดกลาง โครงการตามพระราชดำริ และขนาดเล็กที่มิได้โอนให้กับส่วนราชการอื่น หรือที่ส่วนราชการอื่นโอนคืนให้กรมชลประทาน ในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบ ดำเนินการบำรุงรักษาซ่อมแซมอาคารต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดี วางแผนซ่อมแซมและปรับปรุงโครงการให้มีมาตรฐานและประสิทธิภาพ วางแผนงานส่งน้ำจัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำที่เก็บกักและปริมาณน้ำที่ส่งจัดทำโครงการบำรุงรักษาอาคารชลประทาน เพื่อพิจารณาร่วมกันในปัญหาต่าง ๆ รับผิดชอบในการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายควบคุมรายละเอียด ค่าใช้จ่ายให้เป็นไปโดยประหยัด เผยแพร่และส่งเสริมงานเกษตรชลประทาน และข้อบังคับของกรม ฯ ควบคุมงานด้านธุรการ การรายงานประเมินผลประจำเดือน ประจำปี งานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ในความรับผิดชอบ

  4. อัตรากำลัง
    ปัจจุบันโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ มีข้าราชการและลูกจ้างประจำ ดังนี้
      4.1 ข้าราชการ จำนวน 15 คน ข้าราชการที่ยืมตัวมาช่วยราชการ 2 คน
      4.2 ลูกจ้างประจำ จำนวน 100 คน ลูกจ้างประจำที่ยืมตัวมาช่วยราชการ จำนวน 1 คน