ฝ่ายวิศวกรรม

นายเทอดศักดิ์ สุพรรณพงศ
(หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม)

นายอัครพงศ ณุราช
(นายช่างชลประทาน 4)

นายกิตติภูมิ อินทรบุตร
(วิศวกรชลประทาน 4)

ฝ่ายจัดสรรน้ำ

นายวรพันธุ์ พันธุ์ประเสริฐ
(หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ)

นายจิรพันธุ์ ภูจริต
(นายช่างชลประทาน 6)

นายธวัชชัย ศรีธเรศ
(นายช่างชลประทาน 6)

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

นายเชิดพงศ์ โกมารกุล ณ นคร
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1)

นายสมหมาย ดอกบัว
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2)

นายโชวาท คันทัพไท
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3)

นายอำพล ตมโคตร
(หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4)

ฝ่ายช่างกล

นายกนก ภู่อร่าม
(หัวหน้าฝ่ายช่างกล)