ที่ตั้งและอาณาเขต

จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นจังหวัดที่อยู่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่าง เส้นรุ้งที่ 16 - 17 องศาเหนือ และเส้นแสงที่ 103 -104 องศาตะวันออก อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 520 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
  - ทิศเหนือ ติดต่อกับจังหวัดสกลนคร และจังหวัดอุดรธานี
  - ทิศใต้ ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ด และจังหวัดมหาสารคาม
  - ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร
  - ทิศตะวันตก ติดต่อกับจังหวัดมหาสารคาม และจังหวัดขอนแก่น
    ลักษณะภูมิประเทศ
จังหวัดกาฬสินธุ์ มีเนื้อที่ประมาณ 6,946.744 ตร.กม. หรือประมาณ 4,314.715 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 4.5 ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด เป็นพื้นที่ป่าประมาณ 1.44 ไร่ พื้นที่ถือครองการเกษตรประมาณ 2.48 ล้านไร่ พื้นที่อื่น ๆ เช่น ที่อยู่อาศัย ภูเขา แม่น้ำ ประมาณ 1.01 ล้านไร่

ข้อมูลปี 2544