ประวัติความเป็นมาของจังหวัดกาฬสินธุ์
      จังหวัดกาฬสินธุ์ เดิมเป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติละว้า ต่อมาได้มีการอพยพผู้คนจากดินแดนฝั่งซ้าย แม่น้ำโขง มาตั้งบ้านเรือนบริเวณแก่งสำโรง ลำน้ำปาว และในปี 2336 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้า จุฬาโลก ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ยกฐานะบ้านแก่งสำโรงขึ้นเป็นเมือง และพระราชทานนามว่า  " เมืองกาฬสินธุ์ " โปรดเกล้าแต่งตั่งท้าวโสมพะมิตร เป็นพระยาชัยสุนทร ครองเมืองกาฬสินธุ์ เป็นคนแรก
    ในปี พ.ศ 2437 ได้มีการเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง มาเป็นแบบเทศาภิบาล มีมณฑล จังหวัด อำเภอ ตำบล และมีการตั้งให้เมืองร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดร้อยเอ็ด ส่วนเมืองกาฬสินธุ์ ขึ้นตรงต่อมณฑลร้อยเอ็ด
    วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2474 สภาวะเศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ จำเป็นต้องยุบจังหวัดต่าง ๆ เพื่อลดรายจ่ายของประเทศ จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงถูกยุบเป็นอำเภอขึ้นตรงกับจังหวัดมหาสารคาม
    วันที่ 1 ตุลาตม 2490 ทางราชการได้ยกฐานะขึ้นเป็นจังหวัดตามเดิมและมีฐานะเป็นจังหวัด จนถึงปัจจุบัน