ทรัพยากรธรรมชาติ
 1. ภูเขา ภูเขาที่สำคัญของจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แก่ เทือกเขาภูพานอยุ่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือ ของจังหวัด ตามแนวติดต่อจังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร เป็นแหล่งต้นน้ำ ลำธารสายสำคัญ ๆ ของจังหวัด
 2. แหล่งน้ำธรรมชาติ คำว่า " กาฬสินธุ์ " แปลว่า น้ำดำ หมายความว่าเป็น เมืองที่มีน้ำดี ดินดีด้วยเหตุนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ลำห้วย หนอง บึง ต่าง ๆ มากมาย ลำน้ำเกือบทั้งหมด ในจังหวัดกาฬสินธุ์ มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาภูพาน ได้แก่ บริเวณอำเภอ คำม่วง , เขาวงสมเด็จ ,กุฉินารายณ์ และอำเภอท่าคันโท ซึ่งเป็นที่ราบสูง ด้วยเหตุนี้บริเวณด้านเหนือ ของจังหวัดจึงมีลำห้วยมากมายลำห้วยและลุ่มน้ำที่สำคัญ มีดังนี้
   (1) ห้วยยาง ลำน้ำพาน และลำน้ำปาว ลำน้ำทั้ง 3 สายดังกล่าว เป็นลุ่มน้ำที่มีความสำคัญ ต่อจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างยิ่ง เป็นลำน้ำที่มีแหล่งกำเนิดอยู่บริเวณเทือกเขาภูพาน แล้วแยกสาขาออกไปหล่อเลี้ยงบริเวณอำเภอต่าง ๆ คือ อำเภอท่าคันโท อำเภอคำม่วง อำเภอสหัสขันธ์ อำเภอหนองกุงศรี อำเภอยางตลาด และอำเภอกมลาไสย รวมทั้งสิ้น 7 อำเภอ ประชากรประมาณ 1 ใน 3 ของจังหวัดกาฬสินธุ์ และมีที่ตั้งเขื่อนลำปาว ซึ่งเป็นเขื่อนดินที่มีความสำคัญต่อจังหวัดกาฬสินธุ์
   (2) ลำน้ำยัง มีแหล่งน้ำกำเนิดจากเทือกเขาภูพาน ไหลผ่านอำเภอเขาวง อำเภอกุฉินารายณ์ และอำเภอนามน ตามลำดับ ลุ่มน้ำยังครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 1,687 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 24.5 ของเนื้อที่ของจังหวัด
   (3) ลำน้ำชี เป็นลำน้ำสายสำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนหนึ่งของลำน้ำนี้ไหลผ่าน อำเภอยางตลาด ตอนใต้ อำเภอกมลาไสย และอำเภอร่องคำ เป็นระยะทางยาวประมาณ 47 กิโลเมตร ลุ่มน้ำชีครอบคลุมเนื้อที่ประมาณ 385 ตารางกิโลเมตร หรือร้อยละ 5.5 ของเนื้อที่ของจังหวัด
   (4) ลำน้ำสายอื่น ๆ เช่น ห้วยโพธิ์ ห้วยสีทน ห้วยแกง อยู่ในอำเภอเมือง ห้วยผึ้ง ห้วยฝา ห้วยสะทด อยู่ในเขตอำเภอกุฉินารายณ์? ห้วยสานาเวียง และห้วยห้วยมะโน อยู่ในเขตอำเภอเขาวง ซึ่งลำน้ำเหล่านี้เป็นลำน้ำสายเล็กๆ
 3 ป่าไม้ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีพื้นที่ทั้งหมด 6,946.74 ตารางเมตร เป็นพื้นที่ป่าไม้ ประมาณ 1,716.44 ตารางกิโลเมตร แต่พื้นที่ที่ยังเป็นสภาพป่าประมาณ 770,034.50 ไร่ ลักษณะป่าไม่ประกอบด้วย ไม้เนื้อแข็ง ได้แก่ ไม้เต็ง ไม้ยาง ไม้ประดู่ เป็นต้น

ข้อมูลปี 2544