หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมประชุมเพื่อรับนโยบาย การบริหารงานแบบบูรณาการ(CEO) จากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวรสิทธิ์ โรจนพานิช)