หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล) เข้าร่วมประชุมยกร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์