วันที่ 7 มกราคม 2547 นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์และ นายอดิสร ผลโพธิ์ หัวหน้าโครงการก่อสร้าง 2/06 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ชลประทานกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายเดชา ตันติยวรงค์) ในวาระตรวจเยี่ยมและติดตามผลงาน อุโมงค์ผันน้ำลำพะยัง และรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าของงานก่อสร้างและการจัดการน้ำของโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยังตอนบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ