วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ผส.ชป.6 (นายกมล เปี่ยมไพศาล) และโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ จัีดตั้งคลีนิคเกษตรกรเคลื่อนที่และร่วมในการรับเสด็จฯ สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ เสด็จเยี่ยมราษฎรหมู่บ้านยากจน บ.หัวนาคำ ต.นาบอน จ.กาฬสินธุ์ ในการนี้ หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ได้กล่าวถวายรายงานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ