ผส.ชป.6 พร้อมคณะ มารับฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2546 ของ
- โครงการชลประทานกาฬสินธุ์
- โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว
- โครงการก่อสร้าง 2/06
ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว