หัวหน้าโครงการชลประทานกาฬสินธุ์ (นายวรรัตน์ ประวาลปัทมกุล) ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาฬสินธุ์์ ครั้งที่ 12/2546 เพื่อจัดทำแผนบูรณาการน้ำ ในภาพรวมของจังหวัดกาฬสินธุ์ ณ ห้องประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวรสิทธุ์ โรจนพาณิช) เป็นประธานการประชุม