วันที่ 1 ตุลาคม 2546 ร่วมประชุมรับนโยบายการบริหารงานแบบบูรณาการ (CEO)
วันที่ 2 ตุลาคม 2546 ร่วมประชุมยกร่างแผนพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ ด้านการเกษตร
วันที่ 9 ตุลาคม 2546 ประชุมเชิงปฏิบัติการ กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ ของจังหวัดกาฬสินธุ์
วันทีี 16 ตุลาคม 2546 บรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานของโครงการฯ แก่ ผส.ชป.6
วันที่ 20 ตุลาคม 2546 คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานด้านการพัฒนาและบริหารจัดการน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 21 ตุลาคม 2546 คณะรองผู้ว่าฯ กาฬสินธุ์ ดูงานและฟังการบรรยายสรุปโครงการฯลำปาว
วันที่ 23 ตุลาคม 2546 บรรยายสรุปโครงการฯ ให้ ณ ห้องประชุมจังหวัดกาฬสินธุ์
วันที่ 28 ตุลาคม 2546 ประชุมสรุปผลการกำหนดวิสัยทัศน์
วันที่ 29 ตุลาคม 2546 ผวจ.กาฬสินธุ์ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาลุ่มน้ำลำพะยัง (ตอนบน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
วันที่ 31 ตุลาคม 2546 ประชุมคณะทำงานด้านพัฒนาและบริหารจัดการน้ำจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 2 พฤศจิกายน 2546 รับเสด็จฯ ที่จังหวัดสกลนคร
วันที่ 5 พฤศจิกายน 2546 รับส่วนล่วงหน้าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
วันที่ 7-9 พฤศจิกายน 2546 ติดตามความก้าวหน้าในการจัดเตรียมสถานที่รับเสด็จฯ
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2546 ร่วมรับเสด็จฯ
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2546 จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 อธช. ดูงานอุโมงค์ผันน้ำ
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2546 ประชุมโครงการฯ


วันที่ 9 ธันวาคม 2546 จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 15 ธันวาคม 2546 ประชุมรับฟังความคิดเห็น
วันที่ 30 ธันวาคม 2546 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดกาฬสินธุ์


วันที่ 7 มกราคม 2547 จังหวัดเคลื่อนที่
วันที่ 7 มกราคม 2547 รับรองผู้ว่าฯ