ลุ่มน้ำที่สำคัญในจังหวัดกาฬสินธุ์แบ่งเป็น 3 ลุ่มน้ำด้วยกัน ได้แก่

    1.ลุ่มน้ำชี ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประมาณ 385 ตารางกิโลเมตร
    2.ลุ่มน้ำปาว ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประมาณ 4,854 ตารางกิโลเมตร
    3.ลุ่มน้ำยัง ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดประมาณ 1,687 ตารางกิโลเมตร