ข้อมูลอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง
ที่ ชื่ออ่างเก็บน้ำ ที่ตั้ง พิกัด ปีที่ก่อสร้างทำนบดิน ขนาดตัวทำนบดิน(ม.)
    บ้าน ตำบล อำเภอ พิกัด ระวาง เริ่ม เสร็จ ยาว กว้าง สูง
1 ห้วยแกง ดงพยุง ดงพยุง ดอนจาน 48 QUD 605 - 283 5742 III 2509 2515 600.00 6.00 13.00
2 ห้วยสีทน โคกสำราญ หนองกุง เมือง 48 QUD 435 - 231 5741 IV 2500 2502 634.00 5.00 9.00
3 ห้วยโพธิ์ โหมน ห้วยโพธิ์ เมิอง 48 QUD 469 - 102 5741 IV 2495 2496 325.00 4.00 5.50
4 ร่องเกษตร ดงปอ เหนือ เมิอง 48 QUD 442 - 180 5741 IV 2496 2496 444.00 4.00 3.50
5 ห้วยสะทด ปลาขาว คำบง ห้วยผึ้ง 48 QUD 788 - 468 5742 II 2510 2512 920.00 6.00 14.00
6 ห้วยจุมจัง วังมน กุดหว้า กุฉินารายณ์ 48 QUD 092 - 273 5842 III 2513 2516 816.00 6.00 8.00
7 ห้วยฝา ห้วยฝา นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 48 QUD 821 - 433 5742 II 2508 2509 640.00 6.00 13.20
8 ห้วยผึ้ง หนองแสง นิคมห้วยผึ้ง ห้วยผึ้ง 48 QUD 837 - 422 5742 II 2508 2509 900.00 6.00 12.90
9 บึงอร่าม โคกค้อ ยางตลาด ยางตลาด 48 QUD 237 - 142 5641 I 2495 2495 1500.00 4.00 6.00
10 หนองหญ้าม้า แก อีตื้อ ยางตลาด 48 QUD 160 - 213 5641 I 2495 2499 590.00 4.00 5.00
11 หนองหมาจอก ดงบ่อ ยางตลาด ยางตลาด 48 QUD 261 - 150 5641 I 2494 2494 935.00 4.00 2.80
12 หนองบ้านสา สา คลองขาม ยางตลาด 48 QUD 177 - 176 5641 I 2496 2496 1540.00 4.00 4.40
13 ห้วยวังลิ้นฟ้า คำมะโฮ คำเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก 48 QUD 262 - 091 5642 III 2529 2533 1200.00 6.00 11.20
14 หัวยมะโน นาคู นาคู นาคู 48 QUD 987 - 532 5842 IV 2511 2513 2540.00 6.00 10.00
15 ห้วยสายนาเวียง กุดสิม คุ้มเก่า เขาวง 48 QUD 091 - 271 5842 III 2511 2511 620.00 4.00 6.90
16 ห้วยจาน บ่อแก้ว บ่อแก้ว เขาวง 48 QUD 898 - 572 5742 I 2525 2525 475.00 4.00 8.00
17 ห้วยสังเคียบ เหล่าภูพาน แซงบาดาล สมเด็จ 48 QUD 680 - 616 5742 I 2537 2538 530.00 8.00 14.90
18 ลำพะยังตอนบน นาวี สงเปลือย เขาวง 48 QUD 120 - 418 5842 III 2537 2538 725.00 8.00 16.00
                       
2 ..>>..3..>>.. 4