กรมชลประทาน
| ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการชลประทานขอนแก่น | | กรมชลประทาน |
แผนที่ลุ่มน้ำชี
ร่องมรสุมและทางเดินพายุจรที่พัดผ่านประเทศไทย
วิสัยทัศน์ของกรมชลประทานปีงบประมาณ 2547

          กรมชลประทานมุ่งมั่นพัฒนาและจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนการผลิตเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

          1.เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำตามศักภาพของลุ่มน้ำให้เพียงพอ
          2.จัดการน้ำให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทอย่างทั่วถึง   เป็นธรรมและยั่งยืน
          3.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้การปริหารจัดการน้ำในทุกระดับมีดุลยภาพในด้าน  นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม และเกิดประโยชน์สูงสุด
          4.ให้มีการดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ

วัตถุประสงค์

          1.พัฒนาแหล่งน้ำและพื้นที่ชลประทานให้เพียงพอตามความต้องการและศักยภาพอย่างยั่งยืน
          2.ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการโครงการชลประทานที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
          3.ป้องกันและแก้ไขความเสียหายอันเกิดจากน้ำ
          4.สนับสนุนการปฏิรูปองค์กร     กลไก     กฎหมาย     ระเบียบปฏิบัติและการพัฒนาบุคลากรทุกีระดับเพื่อการบริการประชาชน
          5.ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม      เพื่อบริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
          6.ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือการจัดการน้ำระหว่างกรมชลประทานและประชาคมผู้ใช้น้ำอย่างมีธรรมาภิบาล


GROSS RAINFALL ISOHYETS
แผนที่ลุ่มน้ำพอง