หน้าที่และความรับผิดชอบของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2.
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 (ฝสบ.คป.2)
        มีลักษณะงานเป็นงานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา 1 ใน 5 ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการชลประทานขอนแก่น สำนักชลประทานที่ 6 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและบำรุงรักษาของโครงการชลประทานขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมทั้งประสานงานกับอำเภอและส่วนราชการในท้องถิ่นเพื่อเร่งรัดพัฒนาน้ำขนาดเล็ก งานส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่องและกิจกรรมอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ ปัญหาน้ำท่วม รวมทั้งการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ การฝึกอบรมประชุมชี้แจงเกษตรกรให้มีความรู้ความสามารถในเรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้น้ำ
ที่ตั้ง
        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีที่ทำการหัวงานตั้งอยู่ที่ บ้านดอนหัน หมู่ที่ 9 ตำบล ชุมแพ อำเภอ ชุมแพ จังหวัดขอนแก่น (แผนที่ 1:50000 ระวาง 5442 -/// พิกัด 836-306) อยู่ห่างจากจังหวัดขอนแก่น ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 ขอนแก่น - เลย ผ่าน อำเภอ ชุมแพ ถึงทางแยกเข้าโครงการชลประทานน้ำเชิญ ที่ กม.88 จากทางแผกถึงหัวงานโครงการ 3.5 กม. รวมระยะทางประมาณ 91.5 กม.
อาณาเขต
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีอาณาเขตครอบคุมพื้นที่ 4 อำเภอ 1 กิ่งอำเภอ คือ อำเภอ ชุมแพ อำเภอ ภูเวียง อำเภอสีชมพู อำเภอ ภูผาม่าน และ กิ่งอำเภอหนองนาคำ
-ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย,อำเภอ ศรีบุญเรือง อำเภอ โนนสังข์ จังหวัดหนองบัวลำภู
-ทิศใต้ ติดกับอำเภอคอนสาน อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
-ตะวันออก ติดกับอำเภออุบลรัตน์ อำเภอหนองเรือ อำเภอ บ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น
-ทิศตะวันตะวันตก ติดกับอำเภอหล่มเก่าอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์
ลักษณะภูมิประเทศ
        ลักษณะภูมิประเทศของฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีลักษณะกว้างยาวจากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก มีความกว้างที่สุดอยู่ที่ช่วงกึ่งกลาง คือ ช่วงอำเภอชุมแพ อำเภอสีชมพู สภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นที่ราบ สลับกับภูเขาที่กระจายอยู่ทั่วไป ซึ่งมีอยู่ประมาณ 22.45 % ของพื้นที่ทั้งหมด ที่มีเทือกเขาที่สำคัญ คือ ภูเวียง ภูผาม่าน
ลักษณะภูมิอากาศ
        ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย บนส่วนที่เรียกว่า ที่ราบสูงโคราช ลักษณะอากาศทั่วไป จะขึ้นอยู่กับลมมรสุมที่พัดผ่านประจำปี มีอุณภูมิเฉลี่ยในรอบปีสำหรับเดือนที่หนาวที่สูงสุดกว่า 18 องศาเซนเซียส และมีฝนตกไม่ตลอดปี ฝนเฉลี่ยเดือนที่แล้งที่สุดในรอบปีต่ำกว่า 60.9 มิลลิเมตร ฝนเฉลี่ยทั้งปี 1,122 มิลลิเมตร แบ่งฤดูกาลออกเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูฝน ฤดูหนาว ฤดูร้อน
ขอบเขตพื้นที่ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2