อาคารชลประทาน

โครงการชลประทานเลย   สำนักชลประทานที่ 5

ที่ ประเภทอาคาร พื้นที่ความรับผิดชอบ รวม
ฝสบ.คป.1 ฝสบ.คป.2 ฝสบ.คป.3 ฝสบ.คป.4
1 เขื่อน/อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง 5 5 2 - 12
2 เขื่อนระบายน้ำ - - - - -
3 ประตูระบายน้ำ - - - - -
4 ฝายขนาดใหญ่และขนาดกลาง 2 - - - 2
5 โรงสูบน้ำ - - - - -
6 อาคารบังคับน้ำทุกชนิดในระบบส่งน้ำ
(ไม่รวมอาคารในคูน้ำ)
159 105 120 - 384


อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลิ้นควาย อ่างเก็บน้ำห้วยอิเลิศ
อ่างเก็บน้ำห้วยน้อย อ่างเก็บน้ำห้วยแห้ว อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำวัก อ่างเก็บน้ำห้วยโป่ง
อ่างเก็บน้ำห้วยชม อ่างเก็บน้ำห้วยไร่ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำสวย อ่างเก็บน้ำห้วยยาง
ฝายห้วยน้ำหมาน ฝายยางบ้านติดต่อ