โครงการชลประทานเลย

จังหวัดเลย

สถิติข้อมูล

หน่วยงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาองค์กร

ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)

ยุวชลกร


วิสัยทัศน์การจัดการความรู้กรมชลประทาน

     มุ่งบริหารจัดการองค์ความรู้      พัฒนาเครือข่ายและศูนย์กลางการเรียนรู้

โดยใช้วิธีการและเทคโนโลยีที่เหมาะสม     เพื่อความเป็นเลิศด้านบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน

วัฒนธรรมการเรียนรู้กรมชลประทาน

1.พัฒนาตนเอง 5.การทำงานเป็นทีม
2.มีคุณธรรมและความเสมอภาค 6.รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
3.เห็นประโยชน์ส่วนรวม 7.แลกเปลี่ยนความรู้
4.รักองค์กร 8.ถ่ายทอดความรู้แผนการจัดการความรู้โครงการชลประทานเลย ปี พ.ศ.2557
ที่ ประจำเดือน รายการ ผู้รับผิดชอบ
1 ตุลาคม คู่มือการเชื่อมต่อ VPN กับ เครื่อง SCADA View
ของโทรมาตรลุ่มน้ำเลย
ฝจน.
2 พฤศจิกายน ฐานข้อมูลระบบโทรมาตรลุ่มน้ำเลย ฝจน.
3 ธันวาคม คู่มือการบำรุงรักษาและการทำงานสำหรับเครื่องสูบน้ำ
ชนิดหอยโข่ง
ฝสน.
4 มกราคม อ่างเก็บน้ำห้วยลิ้นควาย ฝสบ.2
5 กุมภาพันธุ์ เกร็ดและเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการเขียนหนังสือราชการ ธก.คป.
6 มีนาคม การบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น ฝชก.
7 เมษายน อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมาน ฝสบ.1
8 พฤษภาคม การปรับปรุงระบบกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำพาว ฝวศ.
9 มิถุนายน อ่างเก็บน้ำห้วยอีเลิศ ฝสบ.3
10 กรกฎาคม ฝายห้วยน้ำผัก ฝสบ.4
11 สิงหาคม การปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บง.คป.
12 กันยายน ยุทธศาสตร์การจัดหาพัสดุ บท.คป.
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ฐานข้อมูลรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถวายพระพรออนไลน์

โครงการชลประทานเลย

471 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-811111 โทรสาร 042-812720

rid5loei@gmail.com ,neud35@hotmail.com