โครงการชลประทานเลย

จังหวัดเลย

สถิติข้อมูล

หน่วยงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาองค์กร

ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)

ยุวชลกร

หน้าที่ความรับผิดชอบโครงการชลประทานเลย

                   ตามคำสั่งกรมชลประทานที่ 201/2555 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 เรื่องการแบ่งงานและ หน้าที่ความรับผิดชอบของสำนักชลประทานที่ 1-17 (เป็นการภายใน) กำหนดให้

        โครงการชลประทานเลย มีหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ การดำเนินการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของพื้นที่ที่รับผิดชอบ ควบคุมและบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัด ติดต่อ ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย การติดตั้ง เครื่องสูบน้ำ ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ และระบบส่งน้ำ ตลอดจนการ วางแผนงานส่งน้ำระบายน้ำและบำรุงรักษา จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำ ที่ส่งเข้าพื้นที่ โครงการชลประทานที่รับผิดชอบ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ดำเนินการจัดการ ข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย และฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน 4 ฝ่าย คือ

        1. งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมงานด้านธุรการ การเงินและบัญชี การเจ้าหน้าที่ และพัสดุครุภัณฑ์ต่างๆ การจัดสวัสดิการ การเสริมสร้างความผาสุกของบุคลากร การรักษา ความปลอดภัยอาคารและรักษาบริเวณโครงการ รวมทั้งติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานด้านประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานชลประทานและกิจการของโครงการต่าง ๆ ในงานของ กรมชลประทาน ให้เกษตรกรและบุคคลทั่วไปได้รับทราบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        2. ฝ่ายวิศวกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนงานวิศวกรรม การวางแผนงานและ ควบคุมงบประมาณของโครงการ พิจารณางานด้านพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัด และโครงการพิเศษอื่น ๆ เช่น โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง เป็นต้น สำรวจและออกแบบเพื่อประกอบการพิจารณาโครงการเบื้องต้น เก็บรวบรวมรายละเอียดข้อมูลและจัดทำรายงาน สภาพด้านวิศวกรรมของเขื่อน รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ประเมินผล เพื่อจัดทำรายงานต่าง ๆ ที่อยู่ ในความรับผิดชอบเสนอสำนักชลประทาน รวมทั้งดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากประชาชน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        3. ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุม และการประเมินผลการจัดสรรน้ำและบำรุงรักษาของโครงการควบคุมดูแลการใช้ที่ราชพัสดุ ติดต่อประสานงาน กับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนปลูกพืช การจัดทำสถิติผลผลิตในด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำ ชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำ แก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

        4. ฝ่ายช่างกล มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลรักษายานพาหนะเครื่องจักรกล และเครื่องใช้เครื่องมือสื่อสารต่าง ๆ รวมทั้งการซ่อมแซมบำรุงรักษา เครื่องกว้านบานระบาย อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา และเครื่องมือกลอื่น ๆ ในเขตโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        5. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการ ที่รับผิดชอบวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆและเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบอำเภอเมือง อำเภอท่าลี่

        6. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการ ที่รับผิดชอบวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆและเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ อำเภอเชียงคาน และอำเภอนาด้วง

        7. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการ ที่รับผิดชอบวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆและเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบ อำเภอวังสะพุง อำเภอภูกระดึง อำเภอผาขาว อำเภอภูหลวง อำเภอเอราวัณ และอำเภอหนองหิน

        8. ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผน การควบคุมและการประเมินผลการส่งน้ำและบำรุงรักษาในพื้นที่โครงการ ที่รับผิดชอบวางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับ หน่วยงานต่างๆและเกษตรกรเพื่อวางแผนการเพาะปลูก ดำเนินงานบำรุงรักษา ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบชลประทาน และดำเนินการจัดตั้งและพัฒนากลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน อาสาสมัครชลประทาน คณะกรรมการจัดการชลประทาน รวมทั้งการจัดฝึกอบรมและให้คำแนะนำแก่กลุ่มผู้ใช้น้ำให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย รับผิดชอบ อำเภอด่านซ้าย อำเภอภูเรือ และอำเภอนาแห้ว

        9. ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนควบคุมบริการเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและชุมชน เมืองเมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าและระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสานรวบรวมแผนการเพาะปลูกพืช เก็บสถิติข้อมูล น้ำฝน น้ำท่า น้ำชลประทาน พื้นที่ เพาะปลูก ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งให้คำแนะนำการคิดคำนวณค่ากระแสไฟฟ้าที่ใช้ในการสูบน้ำเพื่อ การเกษตร การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทานตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ฐานข้อมูลรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถวายพระพรออนไลน์

โครงการชลประทานเลย

471 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-811111 โทรสาร 042-812720

rid5loei@gmail.com ,neud35@hotmail.com