โครงการชลประทานเลย

จังหวัดเลย

สถิติข้อมูล

หน่วยงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาองค์กร

ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)

ยุวชลกร

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
เริ่ม สิ้นสุด
1 นายดี มะเริงสิทธิ์ (ชมส.) 2492 2494
2 นายอารมย์ ชื่นเชาว์ไวย์ (ชมส.) 2495 2497
3 นายรังษี ศิริรังษี (ชมส.) 2498 2500
4 นายสร่าง รัตนโพธิ์ (ชมส.) 2501 2503
5 นายจิตปลื้ม จุลเนตร (ชมส.) 2504 2504
6 นายสมนึก สังฆ์สุวรรณ (ชมส.) 2505 2512
7 นายนิรันด์ สิงห์สถิตย์ (ชมส.) 2513 2516
8 นายจำนงค์ เนตรวิจิตร (ชคล.) 2516 2516
9 นายประยูร มาระเนตร์ (ชคล.) 2517 2528
10 นายปรีชา ประภาศรี (ชคป.) 2529 2538
11 นายกมล เปี่ยมไพศาล (ชคป.) 2538 2539
12 นายนิพนธ์ กิตติเจริญรัตน์ (ชคป.) 2539 2551
13 นายบุญช่วย จำปาแขม (ผอ.คป.) 2551 2554
14 ว่าที่ ร.ต.จำเริญ เพชรรักษ์ (ผอ.คป.) 2554 2556
15 นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ (ผอ.คป.) 2556 2559
15 นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ (ผอ.คป.) 2559 -
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ฐานข้อมูลรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถวายพระพรออนไลน์

โครงการชลประทานเลย

471 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-811111 โทรสาร 042-812720

rid5loei@gmail.com ,neud35@hotmail.com