โครงการชลประทานเลย

จังหวัดเลย

สถิติข้อมูล

หน่วยงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาองค์กร

ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)

ยุวชลกร

บุคลากร โครงการชลประทานเลย

นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเลย
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1822-3194 e-mail -
นายอดุลย์ ชูเอียด
ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1878-2913 e-mail -
นางทัสสา สุวรรณคำ
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยธุรการ
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1048-4579 e-mail -
นายอดุลย์ ชูเอียด
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยพัสดุ
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1878-2913 e-mail -
นางสาวประภัสสร สนิทชน
ตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-0744-2597 e-mail -
นายธนิตชัย สามาอาพัฒ
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 08-1873-7674 e-mail yuttana@gmail.com
นายวศินภัทร ชลาชัย
ตำแหน่ง หัวหน้างานแผนงานงบประมาณ
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2731
โทรศัพท์มือถือ 08-1649-6944 e-mail wasinapathr@gmail.com
นายชัยยันต์ สุรสรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441 e-mail -
นายสง่าดี บัวทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายช่างกล
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1973-4319 e-mail -
นายชัยวัฒน์ ชวลิตเมธารัตน์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
โทรศัพท์ 0-4280-1025 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1749-3377 e-mail ooroor3@gmail.com
นายชัยยันต์ สุรสรณ์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-1974-4441 e-mail -
นายสง่าดี บัวทุม
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-4554-6554 e-mail -
นายณรงค์ศักดิ์ นันทวัฒนภิรมย์
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
โทรศัพท์ 0-4281-1111 โทรสาร 0-4281-2720
โทรศัพท์มือถือ 08-0007-5575 e-mail -

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ฐานข้อมูลรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถวายพระพรออนไลน์

โครงการชลประทานเลย

471 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-811111 โทรสาร 042-812720

rid5loei@gmail.com ,neud35@hotmail.com