โครงการชลประทานเลย

จังหวัดเลย

สถิติข้อมูล

หน่วยงานภายใน

ระบบสารสนเทศ

พัฒนาองค์กร

ศูนย์เรียนรู้ฯ(ศพก.)

ยุวชลกร

โครงการชลประทาน ในเขตจังหวัดเลย

ที่ ประเภทโครงการ จำนวน
(แห่ง)
พื้นที่ชลประทาน
(ไร่)
พื้นที่รับประโยชน์
(ไร่)
รายละเอียด
1 โครงการชลประทานขนาดกลาง 14 22,185 2,000
2 โครงการชลประทานขนาดเล็ก 207 7,288 118,415
3 โครงการพระราชดำริ 18 857 11,541
4 โครงการชลประทานป้องกันชายแดนไทย-ลาว 15 1,838 4,402
5 สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 52 87,698 -

ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน ฐานข้อมูลรัฐ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ถวายพระพรออนไลน์

โครงการชลประทานเลย

471 ถนนเลย-ด่านซ้าย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000

โทรศัพท์ 042-811111 โทรสาร 042-812720

rid5loei@gmail.com ,neud35@hotmail.com