กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
.::โครงสร้างหน่วยงาน::.
งานบริหารทั่วไป
นายกฤษฎา  ศรีเพิ่มพันธ์
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี

ฝ่ายวิศวกรรม
ฝ่ายช่างกล
ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน
ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

นางอุบลรัตน์  สุภกุล
หัวหน้างานบริหารทั่วไป

นางสุมาลี  เทียนดี
หัวหน้าหน่วยพัสดุ

นางพิมลพรรณ  โพธิ์ศรี
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย

นายกิตตินันต์  รัตนพัสสิริ
นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน

นายนิคม  สุคันธพฤกษ์
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

จ.ส.อ.ปรีชา แก้ววัน
หัวหน้าฝ่ายช่างกล

นายวัลลภ  โฉมเรือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ

นายสมชาย  มากยก
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 1

นายจาตุรงค์ แก้วศรีงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 2

นายจาตุรงค์ แก้วศรีงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 3

นายภาณุพงษ์ แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำฯ ที่ 4