กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
หน่วยเบิกจ่าย มีหน้าที่รับผิดชอบ
- ปฏิบัติงานควบคุมเอกสารทางการเงิน และบัญชีที่ต้องใช้ความชำนาญเพื่อช่วยให้ระบบงานเป็นไปอย่างสะดวกและถูกต้องควบคุมการเบิก
- จ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณให้กับโครงการชลประทานลพบุรี, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม,  โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์, โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค รับเงิน นำส่ง การเก็บรักษาเงิน ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิก
-จ่าย รับเงิน นำส่งและการเก็บรักษาให้เป็นไปตามระเบียบ
นางพิมลพรรณ  โพธิ์ศรี
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย