กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง
เบอร์ที่ทำงาน
เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่
E-mail
1
นายสุภเวช  ยวนแหล
ผู้อำนวยการโครงการชลประทานลพบุรี
0 3664 2512
08 1888 3786
yuanlae34@hotmail.com
2
นายกฤษฎาพันธ์  จันทรคณา
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม
0 3648 6633 ต่อ 17
08 1717 3566
nike45@ymail.com
3
นายวัลลภ  โฉมเรือง
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำ
0 3648 6633 ต่อ 20
09 2260 5330
vallop_38@hotmail.com
4
นายสมศักดิ์  น้อยเจริญ
หัวหน้าฝ่ายช่างกล
0 3648 6633 ต่อ 22
08 6891 5285
mechanic.lopburi@gmail.com
5
นายสมชาย  มากยก
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
0 3648 6633 ต่อ 20
08 0439 3420
makyok2553@hotmail.com
6
นายวิศรุต  จีรางกูล
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
0 3648 6633 ต่อ 29
08 1912 9923
wisarutair@hotmail.com
7
นายสุวิทย์  กุลบุตร
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
0 3648 6633 ต่อ 26
08 9166 6410
water.lopburi1@gmail.com
8
นายจตุรงค์  แก้วศรีงาม
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
0 3648 6633 ต่อ 20
08 9238 4843
-
9
นางเกศริน  ชอบคุย
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
0 3648 6633 ต่อ 10
08 1378 2241
lopburi10@gmail.com
10
นางพิมลพรรณ  โพธิ์ศรี
หัวหน้าหน่วยเบิกจ่าย
0 3648 6633 ต่อ 12
08 9051 1938
pi_mol_pan@hotmail.com
11
นางสุมาลี  เทียนดี
หัวหน้าหน่วยพัสดุ
0 3648 6633 ต่อ 14
08 9507 0842
sumareerid@hotmail.com
ข้อมูลบุคลากร