กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
ประวัติโครงการชลประทานลพบุรี
สำนักชลประทานที่  10
กรมชลประทาน
.....................................................................

        โครงการชลประทานลพบุรี มีหน้าที่ควบคุมการดำเนินงานของกรมชลประทานในส่วนภูมิภาค  ประมาณงานกับจังหวัดลพบุรีและส่วนราชการอื่น เพื่อเร่งรัดพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก การส่งเสริมกิจกรรมต่อเนื่อง และกิจกรรมอื่นในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ และน้ำท่วม รวมทั้งควบคุมการดำเนินงานส่งน้ำและบำรุงรักษาโครงการขนาดเล็ก โครงการตามพระราชดำริ โครงการพัฒนาความมั่นคง และโครงการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  โดยตั้งที่ทำการภายในบริเวณสำนักชลประทานที่  10  ตำบลเขาพระงาม  อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี  และมีขอบเขตความรับผิดชอบของโครงการชลประทานลพบุรี มีดังต่อไปนี้

        จังหวัดลพบุรีมีพื้นที่ทั้งหมด           6,199.678    ตร.กม.
        พื้นที่ทำการเกษตร                     2,716,210    ไร่
        พื้นที่ป่าไม้                              1,261,474    ไร่
        พื้นที่ทำนา                              1,001,731    ไร่
        พื้นที่ทำไร่                              1,676,865    ไร่
        ปลูกไม้ยืนต้น - ไม้ผล                 34,712        ไร่
        ปลูกผัก , ไม้ดอก , ไม้ประดับ        9,331         ไร่
        อื่น ๆ                                     726,116      ไร่
                           
                 มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ดังนี้

        ทิศเหนือจด         จังหวัดเพชรบูรณ์  และจังหวัดนครสวรรค์
        ทิศใต้จด             จังหวัดสระบุรี
        ทิศตะวันออกจด    จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดสระบุรี
        ทิศตะวันตกจด      จังหวัดนครสวรรค์ , จังหวัดสิงห์บุรี และจังหวัดอ่างทอง
        พื้นที่ทางตอนล่างของจังหวัดลพบุรี  ด้านฝั่งขวาของคลองอนุศาสนนันท์

                อยู่ในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  3  โครงการ คือ

                            1.    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค  มีที่ตั้งหัวงานอยู่ที่ตำบลช่องแค  อำเภอ
ตาคลี  จังหวัดนครสวรรค์  รับผิดชอบพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี  รวม  181,209  ไร่  ซึ่งเป็นเขตอำเภอบ้านหมี่  ตำบลบ้านกล้วย  ตำบลเชียงงา  ตำบลโพธิ์ทอง  ตำบลหนองเต่า  ตำบลหนองทรายขาว  ตำบลพุคา  ตำบลสนามแจง  ตำบลบางพึ่ง  ตำบลบ้านชี  เขตอำเภอเมืองลพบุรี  ตำบลโคกกะเทียม  เขตอำเภอท่าวุ้ง  ตำบลเขาสมอคอน  ตำบลบางลี่  ตำบลโคกสลุด  และตำบลมุจลินทร์
                            2.    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช  มีที่ตั้งหัวงานอยู่ที่  ตำบลม่วงหมู่
อำเภอเมืองสิงห์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี  ควบคุมพื้นที่ของจังหวัดลพบุรี  รวม  123,600  ไร่  ซึ่งเป็นเขตท้องที่อำเภอบ้านหมี่  ตำบลบางขาม  เขตอำเภอท่าวุ้ง  ตำบลเขาสมอคอน  ตำบลบางงา  ตำบลท่าวุ้ง  ตำบลหัวสำโรง  ตำบลมุจรินทร์  ตำบลบางคู้  ตำบลบ้านเบิก  เขตอำเภอเมืองลพบุรี  ตำบลโพธิ์ตรุ  ตำบลบ้านข่อย  ตำบลท้ายตลาด  และตำบลสี่คลอง
                            3.    โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม  ตั้งหัวงานอยู่ที่  ตำบลเขาพระงาม หมู่ที่  3  อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ควบคุมรับผิดชอบพื้นที่จังหวัดลพบุรี  รวม  109,992 
โครงการชลประทานลพบุรี
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร 0-3648-6608  แฟกซ์  0-3648-6633   E-mail : lopburi@mail.rid.go.th
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Mozilla Firefox
จัดทำโดย  นางสาวนกานต์  กาญจนสุนทร