ห้องสมุดความรู้เกษตร
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสารบรรณ
สำนักงานเลขานุการกรม
กองการเงินและบัญชี
กองกฏหมายและที่ดิน
กองแผนงาน
กองพัสดุ
ศูนย์สารสนเทศ
สำนักเครื่องจักรกล
สำนักบริหารโครงการ
สำนักพัฒนาโครงสร้างฯ
สำนักวิจัยและพัฒนา
สำนักสำรวจด้านวิศวฯ
สำนักออกแบบวิศวกรรม
สำนักอุทกวิทยาฯ
สำนักโครงการขนาดใหญ่
สำนักงานจัดรูปที่ดิน
สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มกิจกรรมพิเศษ
สชป.1   จ.เชียงใหม่
สชป.2   จ.ลำปาง
สชป.3   จ.พิษณุโลก
สชป.4   จ.กำแพงเพชร
สชป.5   จ.อุดรธานี
สชป.6   จ.ขอนแก่น
สชป.7   จ.อุบลราชธานี
สชป.8   จ.นครราชสีมา
สชป.9   จ.ชลบุรี
สชป.10  จ.ลพบุรี
สชป.11  จ.นนทบุรี
สชป.12  จ.ชัยนาท
สชป.13  จ.กาญจนบุรี
สชป.14  จ.ประจวบศีรีขันธ์
สชป.15  จ.นครศรีธรรมราช
สชป.16  จ.สงขลา
สชป.17  จ.นราธิวาส
โครงการชลประทานลพบุรี
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี 15160
โทร 0-3648-6608  แฟกซ์  0-3648-6633   E-mail : lopburi@mail.rid.go.th
เว็บไซต์ใช้งานได้ดีกับ Google Chrome, Mozilla Firefox
จัดทำโดย  นางสาวนกานต์  กาญจนสุนทร
การบริหารจัดการน้ำและการบริหารองค์กร
กลุ่มผู้ใช้น้ำชลประทาน
คำสั่งแต่งตั้งทีมงานจัดการองค์ความรู้
KM Team
ค่าใช้ในการเดินทางไป
ฝึกอบรมในประเทศ
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
(ค่าเล่าเรียนบุตร)
เงินสวัสดิการเกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาล
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการชั่วคราวในราชอาณาจักร
แผนยุทธศาสตร์กรมชลประทาน
ปี 2556 - 2559