กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
แผนผังเว็บไซต์
            เมนูหลัก
                - หน้าแรก
                - ประวัติโครงการ
                - โครงสร้างหน่วยงาน
                - ที่ตั้ง
                - E-mail/หมายเลขโทรศัพท์
                - แผนผังเว็บไซต์
            หน่วยงานในสังกัด
                - งานบริหารทั่วไป
                - ฝ่ายวิศวกรรม
                - ฝ่ายจัดสรรน้ำ
                - ฝ่ายช่างกล
                - หน่วยพัสดุ
                - หน่วยเบิกจ่าย
                - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1
                - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
                - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 3
                - ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
            หน่วยงานในสังกัด สชป.10
                - สำนักงานชลประทานที่ 10
                - ฝ่ายบริหารทั่วไป
                - ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา
                - ส่วนวิศวกรรมบริหาร
                - ส่วนปฏิบัติการ
                - ส่วนเครื่องจักรกล
                - โครงการชลประทานลพบุรี
                - โครงการชลประทานเพชรบูรณ์
                - โครงการชลประทานสระบุรีี
                - โครงการชลประทานพระนครศรีอยุธยา
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามโนรมย์
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางบาล
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโคกกะเทียม
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคลองเพรียว-เสาไห้
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครหลวง
                - โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาช่องแค