การเพาะปลูกพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำ
การเพาะปลูกพื้นที่ของสถานีสูบน้ำ