กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
                ฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ   มีหน้าที่พิจารณาความเหมาะสม วางแผนบริการในการจัดตั้งและก่อสร้างโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และขยายพื้นที่ของโครงการเดิม เมื่อมีภัยแล้งและน้ำท่วม ส่งเสริมและสนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการในการพัฒนาในการซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้า  และระบบส่งน้ำ รวมทั้งอาคารประกอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งประสาน รวบรวมแผนการเพาะปลูก ตลอดจนผลผลิตด้านการเกษตร ทั้งให้คำแนะนำเรื่องการคำนวณค่ากระแสไฟฟ้า ที่ใช้สูบน้ำเพื่อการเกษตร การตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
นายสมชาย  มากยก
หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการสูบน้ำ