กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
                ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1   (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
              
               
รับผิดชอบในเขตอำเภอ                 ได้แก่   อำเภอโคกเจริญ
                                                          อำเภอหนองม่วง ยกเว้นบางหมู่บ้านของตำบลหนองม่วง
                                                          และตำบลชอนสารเดช
                                                          อำเภอโคกสำโรง ยกเว้นบางหมู่บ้านของ ตำบลห้วยโป่ง
                                                          ตำบลหลุมข้าว ตำบลวังขอนขว้าง ตำบลถลุงเหล็ก
                                                          ตำบลโคกสำโรง และตำบลหนองแขม


พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทานลพบุรี
>>>ดาวน์โหลดแผนที่<<<
พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทานลพบุรี
>>>ดาวน์โหลดแผนที่<<<
นายสมชาย  มากยก
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1