กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
                ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2   (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา  ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
               
            อำเภอในเขตรับผิดชอบ                    ได้แก่   อำเภอลำสนธิ อำเภอชัยบาดาล
                                                                         อำเภอสระโบสถ์ อำเภอชัยบาดาล
                                                                         ยกเว้นตำบลเขาแหลม
                                                                         และตำบลม่วงค่อม
           
นายวิศรุต จีรางกูล
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2
พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทานลพบุรี
>>>ดาวน์โหลดแผนที่<<<
พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทานลพบุรี
>>>ดาวน์โหลดแผนที่<<<