กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
                ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4   (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็นต่อพื้นที่รับผิดชอบของโครงการ ) มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมการส่งน้ำและบำรุงรักษาระบบชลประทานขนาดกลาง  โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการพิเศษ โครงการตามพระราชดำริ ที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมทั้งงานพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงานด้านส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ และฝึกอบรมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี และดำเนินการก่อสร้างงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานตามแผนพัฒนาชนบทและงานอื่นๆ พิจารณาซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบส่งน้ำ ระบบระบายน้ำ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                อำเภอในเขตความรับผิดชอบ              ได้แก่  1. พื้นที่ชลประทาน 100,000 ไร่
                                                                                 (ฝั่งซ้ายของคลองชัยนาท-ป่าสัก)
                                                                             2. อำเภอบ้านหมี่
                                                                             3. อำเภอท่าวุ้ง
                                                                             4. อำเภอหนองม่วง ประกอบด้วยบางหมู่บ้าน
                                                                                 ของตำบลหนองม่วง และตำบลชอนสารเดช
                                                                             5. อำเภอโคกสำโรง บางหมู่บ้านของ
                                                                                 ตำบลห้วยโป่ง ตำบลหลุมข้าว ตำบลวังขอนขว้าง
                                                                                 ตำบลถลุงเหล็ก ตำบลโคกสำโรง และตำบลหนองแขม
                                                                             6. อำเภอเมือง หมู่ 4 บ้านไผ่ขวาง ตำบลเขาพระงาม
              
นายภาณุพงษ์ แก้วมณี
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4
พื้นที่ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา
โครงการชลประทานลพบุรี
>>>ดาวน์โหลดแผนที่<<<