กรมชลประทานเป็นองค์กรนำด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ ให้มีพื้นที่ชลประทาน อยู่ในลำดับ 1 ใน 10 ของโลก
    หน่วยพัสดุ    มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบ วางแผน และดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุทุกกรณี วิเคราะห์ปัญหาตอบชี้แจงและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการดำเนินการการจัดซื้อและจัดจ้างสำหรับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ รวมทั้งประสานงาน  รับผิดชอบ กำกับดูแล ตรวจสอบ วางแผน และดำเนินการจัดทำข้อผูกพัน  ควบคุม กำกับดูแล ตรวจสอบและดำเนินงานด้านคลังพัสดุ งานด้านบัญชีพัสดุ การจำหน่ายพัสดุ การขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ การออกหลักฐานการรับจ่ายพัสดุ การตรวจสอบรายงานพัสดุประจำปีของโครงการ และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย