แผนงานและงบประมาณ

  แผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

  แผนงาน ผลผลิตการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ปีงบประมาณ 2555

  แผนงาน ผลผลิตการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

  แผนงาน ผลผลิตการจัดการน้ำชลประทาน ปีงบประมาณ 2555

  แผนงานปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิต การจัดการน้ำชลประทาน ปีงบประมาณ 2554

  แผนงานปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร ผลผลิต การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ปีงบประมาณ 2554

  รายงานแผนงาน (งบปกติ) ปี 2553

  รายงานแผนงาน (ไทยเข้มแข็ง)ปี 2553

  พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน (ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการชลประทาน)งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2553

  พัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพระบบชลประทาน โครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง2555ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2553