แผนผังเว็บไซต์ (Site Map)

หน้าแรก

เกี่ยวกับโครงการ

รายละเอียดหน่วยงาน

         ♦ สถานที่ติดต่อ

         ♦ หน้าที่ความรับผิดชอบ

         ♦ ประวัติโครงการ

         ♦ โครงสร้างหน่วยงาน

         ♦ ทำเนียบหัวหน้าหน่วยงาน

         ♦ ฝ่ายงานต่าง ๆ 

                  ◊ งานบริหารทั่วไป

                  ◊ ฝ่ายวิศวกรรม

                  ◊ ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

                  ◊ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษา

                  ◊ ฝ่ายช่างกล

                  ◊ งานการเงินและบัญชี

จัดซื้อจัดจ้าง

ติดต่อเรา

1460 ชลประทานบริการประชาชน

กรมชลประทาน

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

         ♦ ยุทธศาสตร์กรมชลประทาน

         ♦ ยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม

         ♦ ยุทธศาสตร์ด้านน้ำจังหวัดนครปฐม

         ♦ ยุทธศาสตร์การพัฒนาลุ่มน้ำท่าจีน

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ชป.นครปฐม

จริยธรรมข้าราชการกรมชลประทาน พ.ศ.2552

นโยบายของกระทรวงเกษตรที่สำคัญ

แผนงานงบประมาณ

ผลการเบิกจ่าย

ผลการปฏิบัติงาน

ระบบบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ จ.นครปฐม

         ♦ ดูภาพขยายอาคารชลประทานทาง Google Map

                  ◊ ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อบริหารจัดการพัฒนาแหล่งน้ำและจัดการน้ำบน Google Map

                  ◊ แผนที่ระบบบริหารจัดการน้ำของโครงการชลประทานนครปฐม

         ♦ สรุปสถานการณ์น้ำประจำวัน

การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำท่าจีน

การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา

         ♦ การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน

         ♦ การบริหารจัดการน้ำ ลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง

การบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

         ♦ ผังแสดงการเดินทางของน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง

         ♦ ผังสภาพน้ำโครงการแม่กลองใหญ่

การคาดการณ์ระดับน้ำขึ้น - น้ำลงแม่น้ำท่าจีน

ข้อมูล GIS จังหวัดนครปฐม

ข้อมูลการปลูกพืชจังหวัดนครปฐม

ระเบียบ/แบบการขออนุญาต

ศูนย์ความรู้กลาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมอุตุนิยมวิทยา

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการน้ำ

         ♦ ศูนย์อุทกวิทยาฯ ระดับน้ำรายชั่วโมง

         ♦ ศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ

         ♦ โทรมาตรขนาดเล็ก

         ♦ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่

         ♦ สำนักชลประทานที่ 11

         ♦ สำนักชลประทานที่ 12

         ♦ สำนักชลประทานที่ 13

         ♦ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา

         ♦ สถานีวัดคุณภาพน้ำ

         ♦ ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงพื้นที่น้ำท่วม

         ♦ ประกาศภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

         ♦ ติดต่อหน่วยงานเพื่อให้คำปรึกษาด้านชลประทาน