Update Today

สภาพน้ำท่า วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น.(วันนี้),(เมื่อวาน) เขื่อนภูมิพล ระบาย (58),(58) ลบ.ม/วิ เขื่อนสิริกิติ์ ระบาย(116),(116) ลบ.ม./วิ (P.17) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (56),(53) ลบ.ม./วิ (N.67) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (118),(115) ลบ.ม./วิ(C.2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (154),(149) ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +14.15 ม.(รทก.) ท้ายเขื่อน +5.96 ม.(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (75),(75) ลบ.ม./วิ เขื่อนป่าสักฯ ระบาย (20),(20) ลบ.ม./วิ เขื่อนพระรามหก ระบาย(16),(15) ลบ.ม/วิ (C.29) อ.บางไทร จ.อยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน (85),(87)ลบ.ม./วิ /

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

      มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการวางแผนจัดสรรน้ำ การส่งน้ำ การระบายน้ำและการใช้น้ำ เพื่อให้ได้ประโยชน์สุงสุด ดำเนินการเรื่องการใช้ที่ราชพัสดุในเขตโครงการต่าง ๆ รวมทั้งงานด้านเกษตรชลประทาน ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนปลูกพืช สำรวจเก็บสถิติผลผลิตด้านการเกษตรภายในเขตโครงการ ควบคุมงานปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงการ และดำเนินการจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ รวมทั้งการจัดฝึกอบรม และให้คำแนะนแก่เกษตรกรให้รู้จักการใช้น้ำชลประทานอย่างถูกวิธี ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

        อัตรากำลังในฝ่ายจัดสรรน้ำฯมีดังนี้ ข้าราชการ 1 อัตรา ลูกจ้างประจำ 3 อัตรา พนักงานราชการ 1 อัตรา รวมจำนวน 5 อัตรา


หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

นายวีระ ด่านสกุลเจริญ

นายช่างชลประทานอาวุโส


ลิงค์หน่วยงาน


 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง