Update Today

สภาพน้ำท่า วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น.(วันนี้),(เมื่อวาน) เขื่อนภูมิพล ระบาย (58),(58) ลบ.ม/วิ เขื่อนสิริกิติ์ ระบาย(116),(116) ลบ.ม./วิ (P.17) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (56),(53) ลบ.ม./วิ (N.67) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (118),(115) ลบ.ม./วิ(C.2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (154),(149) ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +14.15 ม.(รทก.) ท้ายเขื่อน +5.96 ม.(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (75),(75) ลบ.ม./วิ เขื่อนป่าสักฯ ระบาย (20),(20) ลบ.ม./วิ เขื่อนพระรามหก ระบาย(16),(15) ลบ.ม/วิ (C.29) อ.บางไทร จ.อยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน (85),(87)ลบ.ม./วิ /

ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

      ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบในการควบคุมดูแลการส่งน้ำและการบำรุงรักษาโครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง วางแผนงานพัฒนาแหล่งน้ำต่าง ๆ ที่อยู่นอกเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา ประสานงานกับอำเภอและเกษตรกรในการพิจารณาแก้ไขปัญหาในส่วนที่เกี่ยวกับงาน ส่งน้ำให้แก่พื้นที่เพาะปลูก ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ จัดฝึกอบรมเกษตรกร ให้มีความรู้เรื่องการใช้น้ำอย่างถูกวิธี ควบคุมงานก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารชลประทาน ตลอดจนปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

      ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4 มีหน้าที่รับผิดชอบในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ 1.อำเภอพยุหะคีรี 2.อำเภอตากฟ้า 3.อำเภอตาคลี


หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 4

นายยุทธนา เพชรอินทร์

นายช่างชลประทานชำนาญงาน


ลิงค์หน่วยงาน


 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง