Update Today

สภาพน้ำท่า วันที่ 29 มกราคม 2559 เวลา 06.00 น.(วันนี้),(เมื่อวาน) เขื่อนภูมิพล ระบาย (58),(58) ลบ.ม/วิ เขื่อนสิริกิติ์ ระบาย(116),(116) ลบ.ม./วิ (P.17) อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (56),(53) ลบ.ม./วิ (N.67) อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (118),(115) ลบ.ม./วิ(C.2) อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ปริมาณน้ำ (154),(149) ลบ.ม./วิ ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา +14.15 ม.(รทก.) ท้ายเขื่อน +5.96 ม.(รทก.) มีปริมาณน้ำไหลผ่าน (75),(75) ลบ.ม./วิ เขื่อนป่าสักฯ ระบาย (20),(20) ลบ.ม./วิ เขื่อนพระรามหก ระบาย(16),(15) ลบ.ม/วิ (C.29) อ.บางไทร จ.อยุธยา ปริมาณน้ำไหลผ่าน (85),(87)ลบ.ม./วิ /

ประวัติโครงการชลประทานนครสวรรค์

มารู้จักชลประทานนครสวรรค์

" น้ำสมบูรณ์ สนับสนุนการผลิต เสริมสร้างคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง "

      โครงการชลประทานนครสวรรค์่ เป็นโครงการที่ตั้งขึ้นใน ปี 2521 สังกัดสำนักชลประทานที่ 3 กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 789 ม.9 ต.นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์่
โทรศัพท์ 056-222-209 โทรสาร 056-233-149.

ชลประทานนครสวรรค์

      โครงการชลประทานนครสวรรค์มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผน ควบคุมตรวจสอบการดำเนินการส่งน้ำ และบำรุงรักษาของโครงการพิเศษที่ได้รับมอบหมาย ควบคุมการบริหารงานทั่วไป ด้านพัสดุครุภัณฑ์ งานธุรการและงานบัญชีการเงิน ควบคุมดำเนินงานของกรมชลประทานภายในเขตจังหวัดที่รับผิดชอบติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอื่นๆ เพื่อเร่งรัดการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ส่งเสริมกิจกรรมในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำ การเกิดอุทกภัย รวมทั้งการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าตู้ควบคุม ให้คำแนะนำในการใช้เครื่องสูบน้ำ บำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำและระบบส่งน้ำ ตลอดจนการวางแผนงานส่งน้ำ บำรุงรักษา ระบายน้ำ จัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับปริมาณน้ำท่า น้ำฝนและปริมาณน้ำที่ ส่งเข้าพื้นที่โครงการชลประทานขนาดเล็ก โครงการศูนย์บริการเกษตรกรเคลื่อนที่ โครงการขุดลอกหนองน้ำและคลองธรรมชาติ โครงการพิเศษอื่นๆ ประกอบด้วย โครงการตามพระราชดำริ โครงการขนาดกลาง โครงการพัฒนาเพื่อความ มั่นและงานก่อสร้างอื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย รวมทั้งปฏิบัติงานร่วมหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย แบ่งออกเป็น 1 งาน 4 ฝ่าย ฝ่ายส่งน้ำและ บำรุงรักษา (จำนวนฝ่ายตามความจำเป็น)


ลิงค์หน่วยงาน


 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง