ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง - ระดับ ตำแหน่ง เลขที่อัตรา
1. นายอธิวัฒน์    พงษ์อ้อ ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(วิศวกรรมชลประทาน)ต้น ผอ.คป.นย. 3448
2. นางสาวสุมณัฏฐ์    มณีเสาวลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน บท.คป.นย. 4068
3. นายกิตติศักดิ์    ศักดิ์ตระกูล วิศวกรชลประทานชำนาญการ วศ.คป.นย. 3451
4. นายยงยศ    รุจิทิพย์ นายช่างชลประทาน อาวุโส จน.คป.นย. 3449
5. นายสมพงษ์ รุ่งเรืองขจรกิจ นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ชก.คป.นย. 3425
6. นายสุรเชษฐ์    น่วมนุ่ม นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน สบ1.คป.นย. 3453
7. นายสัญชัย    นิลน้อย นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน สบ2.คป.นย
3452
8. นายกนก    ตราชู นายช่างชลประทาน ชำนาญงาน สบ3.คป.นย 3454
9. นางสาวกชกร มณีกุล เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   3332
10. นางพรรณธิภา อรรถสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน   3343
11. นายภานุเมศ วัฒนานนท์ วิศวกรชลประทานชำนาญการ   3450
12. นางสาวเสาวนีย์ ผลภาษี เจ้าพนักงานธุรการ   4406
13. นายกญญ แสงเดือน เจ้าพนักงานธุรการ   4536
14. นายปิยะ ดาวเรือง นายช่างชลประทาน   4409
15. นายนิำภักดิ์ สมตน นายช่างชลประทาน   4408
16. นายมานพ พันธ์จีบ นายช่างชลประทาน   4414
17. นายสุภาพ สมประสงค์ นายช่างไฟฟ้า   4413
18. นายฐิตินัย สุขอิ่ม นายช่างเครื่องกล   4410
19. นายนิรุธ สินชู นายช่างเครื่องกล   4412
20. นางอารีรัตน์ ศรีจันทร์ขาว ช่างฝีมือโรงงาน   4303
21. นายอนุชาติ แสงส่อง พนักงานเครื่องจักรกล   4305
22. นายณรงค์ พ่องน้ำ พนักงานเครื่องจักรกล   4306
23. นายสุพจน์ องอาจอิทธิชัย พนักงานเครื่องจักรกล   4307
24. นายโสภณ ดวงเทียน พนักงานเครื่องจักรกล   4308
25. นายสำเริง วัดสิงห์ พนักงานเครื่องจักรกล   4309
26. นายสามารถ กลิ่นคุ้ม พนักงานเครื่องจักรกล   4310
27. นายจำลอง พรหมมา พนักงานเครื่องจักรกล   4311
28. นายเมธี อิทธิพิสิฐ พนักงานเครื่องจักรกล   4312
29. นายจิรเดช ทรัพย์เอนก พนักงานเครื่องจักรกล   4346
30. นายอรรถพร นภจร พนักงานเครื่องจักรกล   4325
31. นายสุคนธ์ ศรีสวัสดิ์ พนักงานเครื่องจักรกล   4340
32. นายอนันต์ สมบูรณ์ พนักงานเครื่องจักรกล   4341
33. นายวัชรินทร์ คดดี พนักงานเครื่องจักรกล   4342
34. นายสมพล เนื่องจากนิล พนักงานเครื่องจักรกล   4363
35. นายชิดชัย ศรีจันทร์ขาว พนักงานเครื่องจักรกล ช 3   7056
36. นายศราวุธ วุฒิเกตุ นายช่างชลประทาน   4407
37. นางรัชช์นันท์ บางกล่ำ พนักงานพิมพ์ ส 3   7193
38. นางสาวอุทุมภรณ์ ชูศิริ พนักงานพิมพ์ ส 4   7191
39. นายมานิต เมฆขลา ช่างฝีมือสนาม ช 3   7181
40. นายสุรศักดิ์ พากเพียร พนักงานชลประทาน บ 2   7202
41. นางเสฐียร ทองขาว พนักงานพิมพ์ ส 3   7192
42. นายเสรี พึ่งพา ช่างก่อสร้าง ช 4   7173
43. นายประยุทธ ละมัยกลาง ช่างก่อสร้าง ช 3   7174
44. นายสมชาย พันธ์สิทธิ์ พนักงานพิมพ์ ส 2   7194
45. นายช่วง ดวงทิพย์จันทร์ ช่างฝีมือสนาม ช 3   7180
46. นายวิทยา เพียรพิทักษ์ พนักงานการเกษตร ส 2   7207
47. นายจำเนียน ศรีพยัพ พนักงานขับรถยนต์ ส 2   7196
48. นายถนอม บุญดาสา พนักงานขับรถยนต์ ส 2   7197
49. นายเหลี่ยม อินทร์ทรัพย์ ช่างฝีมือโรงงาน ช 3   7176
50. นายวันชัย พวงทอง ช่างฝีมือโรงงาน ช 3   6773
51. นายวัฒนา ธนโรจนวัฒน์ ช่างเครื่องจักรกล ช 4   7018
52. นายสุขสันต์ สุวรรณเวช พนักงานเครื่องจักรกล ช 3   7049
53. นายวินัย เกิดสมบุญ พนักงานเครื่องจักรกล ช 3   7053
54. นายทวี ดาอาษา ยาม   4367