ข่าวโครงการชลประทานนครนายก

วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2562 เวลา 09:00 น นายวสันต์ พรหมดีสาร ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก
นายรัฐพงษ์ ศิริชนะ พร้อมคณะ ร่วมต้อนรับ นายธนาคม จงจิระ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยและคณะ โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกให้ข้อมูล การปรับปรุงภูมิทัศน์ และอธิบายความเชื่อมโยง ของแม่น้ำบางประกง มายังจุดตักน้ำประกอบพระราชพิธี
บรมราชเพิเภษ ของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์บึงพระอาจาย์ ตำบลพระอาจารย์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปัจจุบันค่าคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์ดี และสถานที่มีความพร้อมในการจัดงานตักน้ำศักดิ์สิทธิ์