ข่าวโครงการชลประทานนครนายก

นายวรพันธ์ สุวรรณณุสส์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้างานระบบท่อส่งน้ำอ่างฯทรายทอง – อ่างฯคลองโบดระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 โดยมีนายอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานนครนายกให้การต้อนรับ โดยมีผลความก้าวหน้าในการก่อสร้าง 97 % โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงาน กปร.ทั้งระยะที่ 1 และ 2 สำหรับระยะที่ 2 เมื่อได้รับงบประมาณโครงการชลประทานนครนายกจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2560