รายชื่อบุคลากร
Home | หน้าเดิม | แนะนำโครงการ | บทบาทหน้าที่ | โครงสร้างบุคลากร | รายละเอียดโครงการ | แผนงานโครงการ | ประกาศ/ข่าว


ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง-ระดับ เงินเดือน อายุ อายุ คุณวุฒิ
ที่     (บาท) (ปี) ราชการ  
  หัวหน้าโครงการชลประทานนครนายก          
1 นายปรีชา  เนื่องจากอวน นายช่างชลประทาน 8 37,160 59 38 พบม.(รัฐประศาสนศาสตร์)
  งานบริหารทั่วไป          
2 นางจันทรา  ยมขุนทด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 25,180 53 29 ศศ.บ.(บัญชี)
3 นางอรทัย  สุภาดี เจ้าพนักงานธุรการ 5 12,000 41 14 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
4 นางเรไร  สุขงาม คนงาน 9,550 42 11 ปวช.พณิชยการ(บัญชี)
5 นางกัญญา  จันทะเคน คนงาน 7,280 42 13 ป.7
6 น.ส.สุมณัฏฐ์  มณีเสาวลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 5 17,460 46 21 ปวท.พณิชยการ
7 นายประสาน  ลพบุรี พนักงานบัญชีชั้น 3 20,340 57 33 ปวช.พณิชยการ(บัญชี)
8 นายสุวัฒน์  วัชรเจริญ พนักงานบัญชีชั้น 3 20,340 55 35 ปวช.พณิชยการ
9 น.ส.วันเพ็ญ  โพธิ์อำไพ พนักงานบัญชีชั้น 3 20,340 51 29 ปวช.พณิชยการ(บัญชี)
10 นายมานพ  หิงห้อยทอง พนักงานพัสดุชั้น 3 20,340 56 36 .ศ.3
11 น.ส. อุทุมภรณ์  ชูศิริ พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 1 10,950 41 15 ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)
12 นายมานิต    เมฆขลา ช่างฝีมือสนามชั้น 1 9,550 39 13 ปวช.พณิชยการ(การตลาด)
13 นายสุรศักดิ์  พากเพียร ผู้รักษาอาคาร ชป. 7,970 37 9 ปวส.(การตลาด)
  หน่วยรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่          
14 นายสอิ้ง  ประเสริฐสงค์ ยาม 11,170 59 25 ป.4
15 นายสนม  ดาวเรือง ยาม 11,170 53 25 ป.4
16 นายเกรียง  บุญประกอบ ยาม 11,170 58 254 ป.4
17 นายเปรื้อง  องอาจ ยาม 11,390 54 25 ป.4
18 นายประดิษฐ์    ศรีจันทร์ ผู้รักษาอาคาร ชป. 7,500 39 10 .ศ.3
  ฝ่ายวิศวกรรม          
19 นายมังกร   ปึงจิตต์วิสุทธิ์ นายช่างชลประทาน 7 26,840 48 26 วศ.บ.(ชลประทาน)
20 นายกิตติศักดิ์  ศักดิ์ตระกูล วิศวกรชลประทาน 7ช. 16,100 36 12 วศม.(วิศวกรรมชลประทาน)
21 นายโกศล  สจิรวัฒนากุล   นายช่างชลประทาน 6 14,100 33 11 วศม.(วิศวกรรมชลประทาน)
22 นายเสรี  พึ่งพา ช่างก่อสร้างชั้น 1 10,950 43 17 ปวช.(ช่างก่อสร้าง)
23 นายสมพงษ์  นาคพันธ์ ช่างฝีมือสนามชั้น 1 12,940 52 23 ม.ศ.3
24 นางเสฐียร  วารุกา นักการ-ภารโรง 9,740 40 15 ม.ศ.3
  ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน          
25 นายนิพัฒน์  ยังรอด นายช่างชลประทาน 7 23,070 46 23 วศม.(วิศวกรรมชลประทาน)
26 นายสัมพันธ์  พิรกุลวานิช นายช่างชลประทาน 6 15,080 37 12 วศ.บ.(โยธา)
27 นายสมชาย  พันธ์สิทธิ์ คนงาน 7,810 42 8 ม.6
28 นายวิทยา  เพียรพิทักษ์ คนงาน 7,810 34 8 ปวท. (เกษตร)
  ฝ่ายช่างกล          
29 นายสมพงษ์  เสริมเทียมจันทร์ นายช่างเครื่องกล 6 13,770 41 14 ศศ.บ.(ช่างกล)
30 นายสุรทิน  ศิวะบุณย์ ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 15,850 55 28 ป.7
31 นายเหลี่ยม  อินทร์ทรัพย์ ช่างฝีมือโรงงานชั้น 3 11,390 45 22 ม.ศ.3
32 นายอัมพร  จันทะเคน พนักงานขับรถยนต์ 13,970 51 23 ป.4
33 นายสมศักดิ์   สังสมศักดิ์ นักงานขับรถยนต์ 13,450 57 29 ป.4
34 นายสุวิทย์  มาศิริ พนักงานขับรถยนต์ 7,810 34 8 ม.3
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 1          
35 นายพีรพงษ์  เอี่ยมไผ่ นายช่างชลประทาน 6 16,400 34 12 วศ.บ.(โยธา)
36 นายประเสริฐ  สมตน คนงาน 10,740 46 21 ป.4
37 นายสมหมาย  พรมศร ผู้รักษาอาคารชลประทาน 7,810 38 8 ม.3
38 นายวิชัย  อ่อนจันทร์ ผู้รักษาอาคารชลประทาน 9,180 45 17 ป.4
39 นายถวิล  ทัศพร ผู้รักษาอาคารชลประทาน 9,550 57 17 ป.4
40 นายสุพิศ   เชียงแรง ผู้รักษาอาคารชลประทาน 8,450 44 13 ม.ศ.3
41 นายถวัลย์   ฤทธิ์เจริญ คนงาน 11,390 57 25 ม.ศ.3
42 นายพิจิตร   พิมพ์ศรี คนงาน 11,170 54 25 ป.4
43 นายเฉลียว   แก้วเงิน ยาม 10,740 57 25 ป.4
44 นายศรีสิทธิ์  คังคายะ ผู้รักษาอาคารชลประทาน 9,370 42 19 ม.ศ.3
45 นายชุมพล  เดชะ ช่างฝีมือสนามชั้น 2 9,740 42 10 ป.7
46 นายสุวัชชัย   เขมะเพ็ชร์ ช่างฝีมือสนามชั้น 2 11,170 45 15 ปวท.(บริหารธุรกิจการบัญชี)
47 นายสมัย  ดีกล้า พนักงานรักษาคลอง 9,930 43 17 ม.ศ.3
48 นายศราวุธ  สงกรานตานนท์ คนงาน 7,810 31 8 ปวช.(ช่างก่อสร้าง)
49 นายโกศล  บุญประกอบ คนงาน 11,390 47 22 ป.4
  ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2          
50 นายพงศกร   สังขวดี นายช่างชลประทาน 6 17,750 40 19 วศ.บ.(โยธา)
51 นายเดชา  ทวีพูล นายช่างชลประทาน 6 13,770 34 12 วศ.บ.(ชลประทาน)
52 นางนพพา  สุขยิรัญ พ.ธุรการชั้น 3 20,340 54 28 ม.6
53 นายประนอม  สุขกระจ่าง พ.ธุรการชั้น 3 16,200 59 28 ม.8
54 นายวสันต์   ศรีประพันธ์ ช่างฝีมือสนามชั้น 3 16,650 54 29 ม.6
55 นายสมพร  พันธุ์มี ช่างฝีมือสนามชั้น 3 16,380 52 29 ป.7
56 นายสำอางค์  ผลภาษี ช่างฝีมือสนามชั้น 2 9,740 43 15 ปวส.(การเกษตร)
57 นายธงชัย  อภัยกุญชร ผู้รักษาอาคารชลประทาน 9,180 40 17 ปวช.(สำรวจ)
58 นายธงชัย  อุณะบุตร ผู้รักษาอาคารชลประทาน 8,120 43 13 ปวช.(ช่างยนต์)
59 นายจำแลง  โพธิ์เจริญ ผู้รักษาอาคารชลประทาน 7,660 38 13 ป.6
60 นายชาญชัย  บุญพุก คนงาน 9,740 39 17 ป.6
61 นายอดิศักดิ์  ดวงจันทร์ คนงาน 9,930 48 16 ป.4
             

Home | หน้าเดิม | แนะนำโครงการ | บทบาทหน้าที่ | โครงสร้างบุคลากร | รายละเอียดโครงการ | แผนงานโครงการ | ประกาศ/ข่าว

ส่งเมล์ถึง NAYOK@MAIL.RID.GO.TH พร้อมด้วยข้อสงสัยหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซท์นี้
ปรับปรุงแก้ไขครั้งล่าสุด:05/10/47